מוקצה בדבר שנהיה מוכן בשבת

רבני בית ההוראה
16 Av 5772

שמעתי הלכה משונה שאבוקדו שהיה אינו מבושל כלל בבין השמשות יום שישי ]דהיינו לא ראוי לאכילה] ויום שבת בבקר נתבשל ונהיה ראוי וטוב לאכילה אסור לאוכלו שכל דבר שהיה מוקצה בין השמשות הריהו מוקצה לכולי יומא ואסור לאכלו האם הרב יודע מקור להלכה

תשובה:

שלום רב.

דין זה תלוי בכמה פרטים בגמרא, בעיקרון יש דין שכל דבר שלא היה ראוי לשימוש בבין השמשות אף אם נהיה ראוי בשבת הוא נשאר מוקצה לכל השבת, כיון שאומרים ‘מיגו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולא יומא’, דין זה למדוהו חכמים מהפסוק ‘והכינו את אשר יביאו’ (מ”ב שי,טז). אך יש תנאי לדין זה שיהיה מעשה של האדם שדחה את השימוש בדבר זה, כגון נר שהדליק האדם נאסר אף לאחר שיכבה כיון שהאדם דחאו בידים, אך אם לא דחה בידים אלא היה לא ראוי מצד עצמו כגון פירות שלא הבשילו, נחלקו בזה הפוסקים, יש הסוברים שכל שלא דחה בידים אינו מוקצה כשיהיה ראוי, אך יש הסוברים שגם בכה”ג נהיה הדבר מוקצה, אלא אם כן ידוע מלפני שבת שדבר זה יהיה ראוי בשבת (בלשון הגמ’ ‘יושב ומצפה’), כגון במקרה של האבוקדו, שאז אין זה מוקצה כשהוא נהיה מוכן.

מקורות:

גמרא ביצה כו,ב, שבת מה,א ומו,ב, ובשולחן ערוך סי’ ש”י, ושי”ח ס”ב ושכ”ד ס”ז.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *