כיבוד אב אצל האבות/לשון “עצמות יוסף”

רבני בית ההוראה
י"ג טבת ה'תשע"ב

1.מדוע מזכיר יעקב את הוריו “שמה קברתי את יצחק ואת רבקה אשתו “-ולא אומר אבא ואמא ?
2.מדוע אומר יוסף “והעליתם את עצמותי מזה אתכם “- ביטוי זה-עצמותי – איננו מופיע בכל המקרא ?

תשובה:

1. יעקב אמר “שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה”, ולעצם שאלתך, בכל המקרא לא מצינו שיעקב או יצחק הזכירו את אבותיהם בלשון “אבא ואמא” אלא בשמותיהם, ואע”פ שלהלכה אין להזכיר את שמות ההורים אף לא לאחר מיתתם אלא בלשון של כבוד, כמו שכתב השולחן ערוך (יורה דעה הלכות כבוד אב ואם סימן רמ סעיף ב) “ולא יקראנו בשמו, לא בחייו ולא במותו, אלא אומר, אבא מארי”, כבר תמה על כך הבן איש חי (שנה שניה פרשת משפטים אות ה) וכתב ליישב זאת וזה לשונו: “שכן כל דברים ההם שהיה מדבר בהם יעקב אבינו עליו השלום עם בניו, היה מדבר אותם ברוח הקודש, ולא היו דבריו אלו כאשר ידבר עם אחרים מדעתו ורצונו, אלא רוח הקודש שמה בפיו כל הדברים האלה, ובה היה מוציא אותם מפיו, ולכך הוא מוכרח להוציא דברים אלו מפיו בתיבותיהן ואותיותיהן כחפץ ורצון רוח הקודש, שהיה לה טעם כמוס בנוסח זה, ולכן הוכרח לומר שרה אשתו ורבקה אשתו, כאילו הוא מדבר על הרחוקים ממנו”

2. לגבי יוסף מבואר בכל המקומות שמדובר על “עצמות יוסף” [ראה שמות יג יט, יהושע כד לב], והטעם שלגבי יוסף בדווקא נקטו לשון “עצמות” לפי דרך הפשט הוא משום שחנטוהו באופן שישארו רק עצמותיו בלא בשר וגידים, כמו שכתב האברבנאל (בראשית מט פסוק כט) אולם בעומק הענין מבואר על פי דברי המהר”ל (גבורות ה’ פרק מ) שביאר שם המדרש שהים נקרע בזכות עצמותיו של יוסף, וביאר כיון שיוסף התגבר על טבעו ויצרו באופן הכי נעלה משום כך זכו ישראל שיתגברו על הטבע של הים, ומדבריו נשמע שכמו שהעצמות הינם החלק שנשאר בחוזקו ותוקפו, וכאשר אדם מתגבר על יצרו הדבר חודר לכל אישיותו “עד העצמות” משום כך נזכר דווקא ענין זה של העצמות להורות שההתגברות של יוסף היתה בכל הרמ”ח אברים שלו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *