לתרומות לחץ כאן

"לפני עיור" כשמגיש לחברו דבר האסור לו לפי מנהג אבותיו

בס״ד , שלום לרב, כאשר לספרדי שדרך ההכשרה של כלי זכוכית דיו בשטיפה עם סבון מכיוון שנחשב שלא בולע, האם כאשר מתארח אשכנזי אצל הספרדי יש לספרדי איסור להגיש את האוכל בצלחות זכוכית שעברו שטיפה? שהרי לעדות אשכנז הזכוכית דינה ככלי חרש , ושטיפה לא מועילה)

תשובה:

שלום רב.

כיון שלמנהג בני אשכנז אסור להשתמש בכלי זכוכית לחלבי ובשרי כאחד, אסור להגיש לו את מאכלו בכלי כזה. ההנחה שלך שלמנהג בני אשכנז כלי זכוכית דינם ככלי חרס אינה מדויקת, מנהגינו בפסח להחמיר כך, ולעיןם בשר וחלב נוהגים להקל שניתן להכשירם על ידי הגעלה, ראה מה שכתבנו בזה כאן.

מקורות:

ראה ריטב"א סוכה ד"י ע"ב שבאופן זה עובר המכשיל באיסור של לפני עיור לא תתן מכשול ושכן דעת רבו וכן כתבו הארחות חיים ח"ב הלכות איסורי מאכלות סימן ג והמהרלב"ח סימן קכ"א בשם הרא"ה ועיין ברמ"א יור"ד סימן קי"ט ס"ז ובש"ך סק"כ שכן דעת הגהות מרדכי פ"ק דיבמות סימן צ"ו וע"ע בזרע אמת ח"ב סימן י"ט ובשו"ת כתב סופר תיור"ד סימן ע"ז וביחו"ד ח"א סימן י וח"ד סימן נ"ג. אולם, הפרי חדש במנהגי איסור והיתר או"ח סי' תצו ס"ק כג נקט בפשיטות שאף שאין לעשות כן לכתחילה, אין בכך משום לפני עיור לא תתן מכשול.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל