לינת גרוש בבית אחד עם גרושתו כשיש שומר

רבני בית ההוראה
ו' אב ה'תשע"ב

שאלה:

אדם גרוש מאשתו הראשונה עימה יש לו שני ילדים,הוא נשוי בשנית ,בנו מנשואיו הראשונים הגיע לגיל מצוות ואימו מעלה אותו לתורה בשבת, האמא הזמינה את הגרוש לעלייה לתורה אך הבעייה היא שלגרוש אין איפה לישון וגרושתו וילדיו לשעבר הציעו לו לישון בבית של גרושתו האם מותר הדבר לישון בבית גרושתו כאשר ילדיו לשעבר איתו באותה הדירה?

תשובה:

לדעת השו”ע אסור להם לגור בבית אחד גם כשיש שומר. ולכאורה אין חילוק בין מגורים למגורים ליום אחד. ולדעת הראשונים תלוי אם המצב הוא שהם אסורים לחזור זה לזו (לדוגמא, שהאשה נשאה לאחד אחר, או שהגרוש הינו כהן) אזי אסור. אולם אם האשה לא נשאה והגרוש אינו כהן, מותר להם כשיש שומר.

מקורות:

איסור מגורי גרוש בסמיכות לגרושתו מבואר בשו”ע אבה”ע סוף סימן קיט. אמנם לא מוזכר בשאלה אם הגרושה נשואה כיום או אם הגרוש הוא כהן. כי אז האיסור חמור יותר, שהרי הוא אסור לחזור אליה באיסור דאורייתא. אולם לגבי השאלה כאן שהמדובר הוא במגורים בבית אחד, גם אם הגרושה היא כיום פנויה, אסור.

כשיש ששומר לכאורה הדין תלוי במחלוקת הראשונים בסוגיא, מבואר בכתובות כז,ב כי אשתו של זכריה בן הקצב שהיה כהן, היתה שבויה, ושבויה הרי אסורה לכהן, ובכל זאת היתה גרה בחצירו אלא שהקפידו שיהיה שומר (ילדיהם). שואלת הגמרא איך יהיה הדין בגרוש וגרושה האם גם להם מותר לדור באותו חצר, ומסקנת הגמרא כי לגרוש וגרושה אסור ואין דינם כשבויה, זאת אומרת שגם שומר לא מועיל.

ונחלקו הראשונים בפירוש הסוגיא, עפ”י גירסת הגרמא שיש בידינו וכך פירש רש”י והר”ן ועוד ראשונים, קושיית הגמרא היא בגרוש וגרושה שאסורים לחזור להנשא, כגון שכבר היא נשאה לאחר או שהוא כהן. זאת אומרת כי לפי גירסה זו, גרוש וגרושה שמותרים לחזור אין איסור כלל, אך בכל זאת מדייקים הר”ן והמגיד משנה כי באותו חצר אסור אא”כ יהיה שומר כמו בשבויה (שזו גם אסורה לבעלה הכהן רק מדרבנן).

וגירסת הרמב”ם היא כי קושיית הגמרא היא על גרוש ישראל וגרושה שלא נשאה, זאת אומרת שאינם אסורים לחזור זה לזו, ובכל זאת מסקנת הגמרא היא שיש הבדל בין שבויה לגרוש וגרושה. זאת אומרת כי לשיטת הרמב”ם לא יועיל שומר גם בגרוש וגרושה שאינם אסורים לחזור.

השו”ע שם פסק כשיטת הרמב”ם.וראה שם בב”ש. וכן נראה מדברי השו”ע שם סעי’ ט’ לגבי הדין שלא ידונו גרוש וגרושתו בביה”ד ביחד, והשו”ע פירש זאת גם בגרוש ישראל וגרשותו שלא נשאה, למרות שיש שם שמורים (דייני בית הדין). לכן אם הזוג ספרדים לא יועיל שומר. ואם אינם ספרדים לכאו’ יש מקום להקל בפרט שמדובר במגורים ליום אחד, כמובן, רק אם מותר להם לחזור זה לזו כנזכר.

 

 

ו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים