לתרומות לחץ כאן

הסתכלות באשת איש

שאלה:

האם הסתכלות באשת איש זה יהרג ואל יעבור? ומה המקור?

תשובה:

שלום רב,

לגבי איסור הסתכלות בנשים יש בזה שני עניינים, עניין אחד זה נושא של הרהור ועניין שני הוא האיסור משום ולא יראה בך ערות דבר. ואכן לדעת הרבה אחרונים המסתכל בנשים עובר על איסור דאורייתא. והם הלבוש והערוך השלחן באבהע”ז סי’ כא ס”א והפמ”ג סי’ עה משב”ז ס”ק א והחיי אדם כלל ד הלכה ד והמשנה ברורה שם סק”ז. אמנם בפמ”ג והחיי אדם שם סוברים שמן התורה עובר רק אם נהנה מהסתכלותו וכ”כ המ”כ וז”ל לכו”ע המסתכל באשה אפילו באצבע קטנה כיון שמסתכל בה ליהנות עובר בלאו דלא תתורו וכו’ עכ”ל. בעיקר דין זה, ראה רבינו יונה אות יח וספר החינוך שסברו שהוא איסור דאורייתא, ולעומתם ביראים סי’ רלג שסבר שהוא מדרבנן, והסמ”ק סי’ ל שסבר שהאיסור מהתורה רק כשמסתכל לשם זנות.

ובכל מקרה כאשר יש בזה איסור דאורייתא, יש בזה גם בשום אביזריהו שיש בזה יהרג ואל יעבור. וראה ברמב"ם יסודי התורה פ"ה הלכה ט'. ובבית שמואל אבה"ע תחילת סי' כ' שהביא את המעשה הזה מהגמרא בסנהדרין, וכן בש"ך יו"ד סי' קצה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. יש להדגיש שהאיסור הוא על הסתכלות, דהיינו התבוננות היטב, אבל אם מסתכל בהעברה בעלמא, כדרך הילוכו, אין בכך איסור, ורבן גמליאל שראה אשה גויה שלא במתכוון, הבחין שהיא נאה ביותר ובירך עליה "שככה לו בעולמו".

    אמנם כמובן שיש מעלה גדולה ועצומה באדם ששומר את עיניו ולא מסתכל, וזו הדרך לזכירת התורה, ואין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות (סוטה דף ח) ולכן טוב מאוד שיוריד את עיניו ויתרגל לא להסתכל מחוץ לד' אמותיו, אבל טוב לעשות זאת באופן שלא ימאיס את הדת על הציבור הכללי ובאופן שלא יפגע באשה המדברת עמו, כגון כשמדבר עם קופאית ישפיל את עיניו בלי שתשים לב, ויסתכל עליה בהעברה מידי פעם כדי שלא תפגע.

  2. זה נכון רק לגבי אשה צנועה, לגבי אשה שיש בה טפח מגולה יש בעיה גם בהבטה בעלמא, כמבואר במשנה ברורה בסי' עה, אלא שיש ענין של ליכא דרכא אחרינא, והכל לפי הנסיבות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל