חוזה מכירה לגוי

רבני בית ההוראה
י' חשון ה'תשע"ח

שאלה:

אשמח אם תוכלו לבדוק את כשירות החוזה הזה. מטרתו לאפשר לבמה לאכול תרומה עד שהיא נמכרת לגוי ולאחר ההמלטה.
שטר מכירת בהמות שטרם המליטו

מודה אני החתום מטה וחתימת ידי תעיד עלי כמאה עדים כשרים ונאמנים איך שמכרתי לנכרי ____________________ את הקנה והושט ואוזן ימין של כל הבהמות הנקבות שטרם המליטו השייכים לי המפורטות בנספח המצ”ב, ותחולת הקניין תיהיה שעה אחת קודם ההמלטה של כל אחת מהן.
הדיר כולו או הרפת כולה שנמצאות הבהמות שטרם המליטו אני משכיר לנכרי הנ”ל שישכור אותם שעה אחת לפני ההמלטה של כל אחת מהן ועד לאחר ההמלטה של האחרונה שבהן. קניין השכירות יהיה בקניין כסף, שקבלתי ממנו סך ¬¬______ ₪ ואם אינו מועיל קניין כסף בשכירות קרקע בגוי, אז יקנה בכתב זה בתורת ש, וכן יקנה הקרקעות הנ”ל לשכירות בקניין סודר במנא דכשר למיקניא ביה, ואם אחד או יותר מהקניינים הנ”ל אינם מועילים אלא בתורת סיטומתא, יועיל לקנות לשכירות הנ”ל מדין סיטומתא. הותנה עם האינו יהודי הנ”ל שיהיה לכל המוכרים ולכל המשכירים את המקומות הנ”ל, רשות להשתמש בהם, והאינו יהודי הנ”ל אינו מקפיד על כך.
אני מקנה לו את הקנה והושט ואוזן ימין של הבהמות שעה אחת קודם ההמלטה של כל אחת מהן בקנין חצר שהשכרתי לו ואגב הקרקע שהשכרתי לו.
אם לא יועילו קנינים אלו אני מקנה את הקנה והושט ואוזן ימין של הבהמות שטרם המליטו הנ”ל קונה הנכרי הנ”ל בקנין כסף על ידי דמי קדימה בסך _________ שקלים שקבלתי ממנו שעה אחת קודם ההמלטה של כל אחת מהן.
גם יקנה הנכרי את כל הנ”ל על ידי מסירת שטר מכירה זה וגם עשיתי תקיעת כף לשם קנין והתניתי איתו שיוכל לקנות את הדברים הנ”ל בכל הקניינים או באחד מהם המועיל הן על פי דין תורה והן על פי מנהג הסוחרים בדיניהם.
אחר ההמלטה של כל בהמה ימכור הנכרי לי את הקנה הושט ואוזן ימין של אותה בהמה שמכרתי לו תמורת __________. אין ביצוע תנאי זה מתנה את עצם הקניין של הנכרי.
במידה ויהיה סכסוך או תביעה בין הנכרי ובין המוכרים בכל דבר הקשור במכירה זו יובא הדבר לפני ביה”ד לממונות שבקרית ארבע והנכרי והמוכרים מקבלים על עצמם לעשות ככל אשר יורו להם הדיינים ורשות לקונה ליפות כוחו של שטר זה ע”י בולים או כל דבר אחר כפי תקנות החוק והממשלה וכל תשלום ההוצאות יחולו עליו בלבד.
על כל זה נעשה קנין סודר מהנכרי הנ”ל על הצד היותר טוב ומועיל לפי דעת ותקנת חז”ל בלי שום מערער ומוחה כלל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, ולראיה ולתוקף על כל הנ”ל לקיים שטרי ביד _____________________ הקונה את הקנה והושט ואוזן ימין של כל הבהמות שטרם המליטו המפורטות בנספח המצ”ב.

באתי על החתום היום ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________________ פה ______________ ת”ו.

שם המוכר _________________ שם הקונה ____________________

אני החתום מטה מאשר כי ראיתי את כל הנ”ל ונעשה הדבר לפניי¬¬¬¬¬¬_________________

תשובה:

שלום רב,

השטר מצויין. עדיף גם להוסיף שמקנה בקניין אודיתא.

נפתלי בן חיים

מקורות:

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *