הזיק בקבוק יין שעמד לרכוש בחנות

רבני בית ההוראה
ט' אייר ה'תשע"ב

שלום לרבנים

מה הדין אם הלכתי בסופר, לקחתי בקבוק יין והוא החליק לי ונשבר, מה הדין מי מייב ומי פטור, האם אני צריך לשלם לסופר את המחיר של היין?

 

תשובה:

שלום וברכה!

אם עמדת לרכוש את היין, אתה חייב לשלם למוכר על היין כמחיר המלא שהיה מוכר בקבוק זה.

אך אם נטלת את הבקבוק והחלטת שלא לרוכשו, ואז הוא נפל, הדבר תלוי במחלוקת פוסקים והמוציא מחבירו עליו הראיה.

 

מקורות:

בשולחן ערוך סי’ ר’ סעיף י”א נפסק שאם נטל כלי מבית האומן על מנת לבקרו ונאנס בידו אם דמיו קצובים חייב, כיון שקאנו בהגבהתו. אך אם גילה דעתו שאינו חפץ בכלי זה נחלקו הפוסקים אם דינו כשומר חינם או שומר שכר, ואם דינו כשומר חינם כיון שלא פשע אינו חייב, אך לדעות שדינו כשומר שכר, כיון שרוב בני האדם נחשבים מומחים להחזקת בקבוקים, דינו כטבח אומן שקלקל שנחשב גניבה כמו שכתב תוס’ בב”ק כז,ב.

ומה שאינו חייב כפי שמשלם עליו המוכר, רק כפי מחירו בשוק, כך מוכח בגמרא בב”מ צט,ב.

4 תגובות

  מרדכי פוגל:

  כבוד הרב
  לא הבנתי מה השייכות של דיני שומרים למקרה דנן. לפי הבנתי בסיפור הזה המזיק הוא ממש מזיק בידיים שחייב אלא אם כן יש אומדנא דמוכח שהסופר מוותר על נזקים מסוג זה

  מרבני בית ההוראה:

  מדובר גם בציור שלא יוכלו לחייבו מדין מזיק, כגון בציור זה שהבקבוק החליק מידיו באונס גמור, ונחלקו בזה הראשונים, ואי אפשר להוציא ממון מספק, ובכל אופן יתחייב מהטעם שכתבנו למעלה.

  מרדכי פוגל:

  החליק מידיו זה אונס גמור?

  מרבני בית ההוראה:

  הפוסקים דנים בכמה מקומות בענין הנוטל כלי מבית האומן לבקרו ונפל מידו, ודנו לחייבו רק מדיני שומרים, ואכן תמהתי מפני מה אין לחייבו מדין מזיק, ושמחתי כשראיתי במחנה אפרים הלכות שומרים סימן ל”ח שתלה נידון זה שנפל מידיו של אדם כלי ונשבר אם חייב מדין מזיק, ותלה את זה במחלוקת ראשונים, ובתוך דבריו כתב הסברא לפטור בזה בתורת מזיק וז”ל: ‘דאדם המזיק לא הוי אלא במזיק בגופו כגון שנפל על הכלי ונשבר או בכחו אבל היכא דנפל הכלי מידו ונשבר אין זה אדם המזיק ולא מתחייב אלא כשהוא ש”ח’, ואם כן בוודאי שמספק אי אפשר להוציא ממון מהמזיק, אלא אם כן הוא חייב מדיני שומרים, ויעוי’ עוד בפתחי חושן נזיקין א,ח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *