מתנות לאביונים – לחץ כאן

קניית קטניות לצורך שבת שלאחר הפסח

שאלה:

האם מותר לאשכנזי לקנות קטניות (ממרח חומוס,טחינה)
בחול המועד פסח על מנת לאוכלן בשבת שלאחר הפסח?

תשובה:

שלום וברכה

מעיקר הדין אין מניעה לבשל מיני קטניות במהלך חול המועד של חג הפסח, אף שיש שנהגו שלא לבשלם, ומכל מקום המנהג לייחד לקטניות כלים מיוחדים בפני עצמם ונזהרים שלא יתערב במאכלים אחרים, ואין בהם איסור מוקצה אחרי החג. ממילא מותר לקנות, כמובן כשיש הכשר לפסח.

מקורות:

ראה כאן לגבי בישול קטניות בכלי פסח, לגבי בישול בחג הפסח קטניות, האריכו הפוסקים בעיקר בדין בישולם בשביעי של פסח הארכנו במק”א ונציין כאן מראה מקומות בענין זה: ברכ”י סי’ תסז סק”ה הביא מהכנה”ג שאסור, ועי’ בדבריו במחב”ר סק”ו, שו”ת רב פעלים או”ח ח”ג סי’ ל, נראה שאסר. וראה בחזו”א או”ח מט ס”ק טו ושו”ת דובב מישרים סי ‘ מט, ומדבריהם נלמד שאסור משום מוקצה. ובשלמי יהודה (פ”ח סכ”ג-כה) הביא לגבי קטניות, בשם הגריש”א והאז נדברו שאינם מוקצה הואיל וראוי לכבד לספרדים. וציין שם בהערה לשדי חמד מערכת חו”מ סי’ ו’ אות ו’ וכף החיים סי’ תנג ס”ק טז, שמותר לבשל אורז בז’ של פסח מטעם הואיל דמקלעי.

לגבי חמץ או קטניות בשבת שלאחר שביעי של פסח, ציין שם שיש מקילין ויש מחמירין, ובהערות: ציץ הקודש ח”א סי’ לה וסי’ לט, [ובסי’ לה אסר משום דילמא אתי למיכל מיניה], לוח א”י להגרימ”ט מביא באריכות כל הדיעות, ומנחת יצחק ח”ז סי’ לג האריך בדבריו. וע”ע בדעת הגרש”ז במנחת שלמה (ח”ב סי’ לב, במהדורה של שלשה כרכים, ובמהדורה של שני כרכים זה בחלק השני סי’ יז בסופו), ולפי האוסרים משום שמא יבא לאכול מהם א”כ הוא הדין כל הפסח אין לבשלם, ולא רק ביו”ט אחרון, אולם דעת רוב הפוסקים שאין מניעה בבישול בשביעי של פסח לצורך שבת שלמחרתה א”כ אין מניעה בבישול בחול המועד.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל