לתרומות לחץ כאן

חתונה מעורבת

אם אפשר לענות בדחיפות!!
האם מעיקר הדין לדעת מותר לקיים חתונה שהישיבה מעורבת והריקודים עצמם לא?
והאם יש חילוק בזה אם הציבור הנשי צנוע או חילוק,וכן מזה העניין אם יש שוני בין עם רוב הציבור צנוע או לא?

אבקש את דעת הגר"ע יוסף עם מקור.

תשובה:

שלום רב.

אין שום היתר לקיים חתונה בישיבה מעורבת גברים ונשים יחדיו. אולם, במקום הצורך יש להקל לערוך את החתונה ללא מחיצות, כשהגברים מצד אחד, והנשים מצד שני, וגם זה רק בשעת האוכל, ובתנאי שהנשים לבושות באופן צנוע, שכן אם לא כן, בעל השמחה גורם למכשול בפני הבאים.

מקורות:

עי' בגמרא בסוכה (דף נא,ב) שבבית המקדש, תקנו תיקון גדול, שכן בראשונה היו הנשים יושבות מבפנים ואנשים מבחוץ, והיו באים לידי קלות ראש, התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים, ועדיין היו באין לידי קלות ראש. התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. ואמר רב שלמדו זאת מהא דכתיב (זכריה יב) וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד. אמרו: והלא דברים קל וחומר. ומה לעתיד לבא – שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהם – אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד, עכשיו שעסוקין בשמחה ויצר הרע שולט בהם – על אחת כמה וכמה.

ופירש רש"י כאן שעוסקין בשמחה – וקרובה לקלות ראש, ועוד, שהיצר הרע שולט עכשיו – לא כל שכן. וכ"פ הרמב"ם (פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ט, ופ"ח מלולב הי"ב).

ומכח זה הזהירו הפוסקים הרבה להזהר בעיקר בשמחות, שלא יהיה ערוב, ולא ישבו בתערובת, כי היצר הרע שולט ומרקד ביניהם, ומביא לידי תקלה וכו'.

אמנם מה שנהגו לעשות מחיצות, בזה יש מקום להקל. וכן ראיתי למו"ז מרן הגר"ע יוסף שליט"א בהגהה כתב יד לספרו שו"ת יביע אומר ח"ג (עמ' רנג) שהביא דברי שו"ת שרידי אש (ח"ב סי' ח דף טו סוף ע"א) שכתב בזה"ל: אבל באספות של רשות, כגון בשעת הכנסת כלה לחופה, או בשעת נאומים ודרשות, לא הקפידו מעולם לעשות מחיצות, ורק מדקדקים שלא ישבו אנשים ונשים יחד ולא יתערבו זה עם זה. ע"כ. וכתב מו"ז מרן שליט"א ע"ד, שכן נראה עיקר. וציין לזה גם לאוצר הגאונים (סוכה נב. סימן קפט) שאם אינם מעורבין אנשים ונשים אלא כל שורה בפ"ע שפיר דמי. ובלבד שלא ימזגו עם זל"ז. ע"ש. וסיים בזה הלשון: ומכל זה פסקתי למורה שמלמד תורה בבי"ס, היכא דאי אפשר בלא"ה והבנים יושבי' מצד א' והבנות מצד ב', שמותר לו ללמד בכה"ג. (רק לא יפה עושים המנהלי' שמלמדים במעורב). עכ"ל.

אולם גם זה לא התירו אלא באופן שהנשים המוזמנות לבושות באופן צנוע, אך באופן שהן לבושות בפריצות, הרי זה הכשלת הרבים הבאים לשם, להסתכל במראות אסורות, וראה מ"ש בזה רבי עובדיה הדאיה בשו"ת ישכיל עבדי (חלק ח דקל"ג) ע"ד הגמרא הנ"ל בזה"ל: והנה הדברים אמורים בזמנם שהנשים היו הולכים בדרכי הצניעות, והדברים ק"ו בן בנו של ק"ו, בזמנינו זה שהנשים הסירו מסוה הבושה מעל פניהם שהולכות חשופי זרוע ובגדים קצרים וגלוי צואר עד החזה, ודאי בודאי שבא השטן ומרקד בתוכם, ועושה את שלו, ומי יאמר זיכיתי לבי נקיתי עצמותי. וכו'. וע"כ כל מי שבידו היכולת למחות ואינו מוחה, הרי הוא נתפס בעונם ועונו ישא ח"ו. עכ"ל. וכ"ש כשהוא בעל השמחה והוא מביא את רעיו וחבריו לשמוח עמו בשמחתו, שיזהר שלא להכשילם בדבר איסור. וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים.

הצטרף לדיון

8 תגובות

 1. איזה פתרון יש אם בכל זאת אם אחד הצדדים מתעקש את הישיבה לעשות במעורב?אפשר למצוא דרך לגשר ככה כדי שכל הצדדים יהיו מרוצים? שהרי מן הסברה שאין לבטל בגלל זה את החתונה נכון?.

 2. חתן יקר, הנך עומד לפני היום הגדול בחייך, היום הגדול בו אתה מעצב את האישיות האמיתית שלך, יום בו אתה צריך הרבה סייעתא דשמיא לחיים טובים, חיים מאושרים, בנים קדושים וצדיקים, יראי שמים לומדי תורה, ובתפילה שלא תחסר לך פרנסתך. ובכדי שהשכינה הק' שבאה ושורה בכל חופה, ובכל חורבה הנבנית בעם ישראל [שכן כידוע, כל הנושא אשה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים], תשרה גם בחופתך ובשמחתך, יש צורך שהמעמד יהיה ראוי לכך. לכן, אדרבה, תדבר על לבם של מכריך, הוריך, הורי כלתך וכל האנשים שרוצים בטובתכם, לבקשם שאם אוהבים הם אתכם, אותך ואת כלתך, אז אנא, שיכבדו את בקשתך. אם הם יראו כמה אתה רציני בזה, ולא נע ונד כמטוטלת לפי דרישות המשפחה, אזי יבינו הם שלטובתך, ראוי להם לשמוע לדברי ההלכה. וגם הם יחוו שמחה יהודית אמיתית, שמחה של קדושה, ולא של חיפוש אחר היצר הרע.
  הֶיה חזק, בקש מהם בצורה יפה, הסבר להם את מניעיך ואת רצונותיך, ובשעת החופה בקש עבורך ועבור כל הנוכחים בני חיי ומזוני, וה' ית', יהיה עמך וימלא משאלות לבך לטובה ולברכה לששון ולשמחה.
  מזל טוב!

 3. החתונה היא לא שלי,ואני מדבר בשביל חבר,שכביכול מצד הכלה יש את הרצון לעשות בישיבה מעורבת.עכשיו השאלה שלי במידה ואחרי משא של שכנועים,היא עדיין עומדת בדעתה,מה אפשר לעשות כדי לקיים את בתוך המסגרת של ההלכה ושכולם יהיו מרוצים,אין איזה פתרון אפילו לשעת הצורך?

  מה מבטלים בשל זה חתונה?

 4. לשכנעם לצמצם ככל האפשר באיסורים, ושישבו בצניעות, וריקודים בנפרד, ועם מתן אפשרות לבני משפחה אשר מקפידים על ההלכה לשבת בנפרד.

 5. א. אינני מבין, אם הדבר אסור מדינא, כיצד אפוא התפללו זקני ירושלים בכותל המערבי בזמן שהמנדט אסר להקים מחיצה, והיו מעורבים גברים ונשים, [כפי שמופיע בתמונות באתר הכותל המערבי], ולא קבעו זמנים נפרדים לכניסת גברים ונשים?
  ב. ע"ע באגרות משה ח"ח סי' יב שלא הצריך בבית חתן מחיצה, מפני שאין זה פתוח לרבים כמו בית האבל [נ"ל כוונתו שבאים לחתונה רק המוזמנים מראש].

 6. יש הבדל גדול בין תפילה לחתונה, וכל אדם מבין את ההבדל. אמת שיש הלכה מסוימת בבית כנסת שגם צריך מחיצה, כמו בבית המקדש, כנראה הכותל המערבי באותם ימים עוד לא נחשב לבית הכנסת, מחמת הקשיים שהתלוו לתפילה שם.

 7. האמת היא שלא קשה אשר הקשית שאף אם נאמר דבהיתרא עבדו,שגם פעם הישיבה אף האירועים לא היתה נפרדת, ועל זה עמדו והטיחו בפני המקשים חכמי הדור הנוכחי: אימרו לאורחי החתונה שיתלבשו בלבושיהם של הנשים 2 דורות אחורה, אזי תהיה אפשרות להקל.
  היום אין לא פה להשיב ולא מצח להרים ראש.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל