ברכה על משלוח מנות / נולד בל’ אדר א’ – בר מצוה בשנה פשוטה

רבני בית ההוראה
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט

שאלה:

לכבוד הרב למה לא מברכים על משלוח מנות אשר קדשנו וכו? 2 נולד בל אדר בשנה מעוברת ובר מצוה בשנה רגילה מתי יחגוג בר מצוה? תשובה

תשובה:

שלום וברכה

1. לגבי ברכה על משלוח מנות ראה בהרחבה בדברי הרשב”א בתשובותיו ח”א סי’ יח הרבה דוגמאות לכך, הלוואה צדקה ועוד, שכל מצוה שאינה תלויה לגמרי בעושה, ותלויה בקבלתו של השני, אין מברכים עליה [אמנם יש לדון ולפלפל בזה על פי המחלוקת לגבי משלוח מנות אם המצוה תלויה בקבלת הנותן, שכן מצינו שאדם ששלח מנות לחבירו, וסירב חבירו לקבל את מתנתו, יש סוברים, שהשולח יוצא בכך ידי חובתו (רמ”א או”ח תרצה ד), ויש חולקים (פרי חדש או”ח שם). האחרונים מבארים, שמחלוקת זו תלויה בשני הטעמים האמורים לעיל ביחס למצוה זו: לדעה הראשונה, תכלית המצוה היא להרבות אהבה ואחוה בעם ישראל, ודבר זה מתקיים בכך ששלח מנות והראה את חיבתו לחברו – אף על פי שלא הסכים חברו לקבל. אולם לדעה השניה, תכלית המצוה היא שיהיו צרכי הסעודה מזומנים לכל אדם מישראל, ומתקיימת דווקא אם מתרצה חברו לקבל את מתנתו (ראה: שו”ת חתם סופר או”ח סי’ קצו; שו”ת תורה לשמה סי’ קפח). ותן לחכם ויחכם עוד…].

2. נולד בל’ אדר א’, הבר מצוה שלו בשנה פשוטה בראש חודש אדר, ראה משנה ברורה סי’ נה ס”ק מה. וע”ע מגן אברהם סי’ תקסח ס”ק כ.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *