גר צדק שנהג כספרדי ורוצה לנהוג כאשכנזי

שאלה:

יש לי חבר שהוא גר צדק
והוא התגייר לאחרונה, אם הוא הולך לפי מנהג ספרדים ולאחר זמן מה רואה שליבו יותר נוטה למנהג אשכנז וכן להפך יכול להחליף ממנהגו הראשון?

תשובה:

שלום רב

כיון שאין לו מנהגי אבות, הוא רשאי לנהוג כפי הקהילה שהוא בוחר להשתייך אליה. אבל אם נהג לחומרא במשהו כמו הספרדים, יש לעשות בענין זה התרת נדרים.

ואסביר: התרת נדרים שייכת רק כאשר נהג לחומרא בענינים מסוימים שכרגע הוא רוצה לנהוג בהם לקולא, אבל שינוי נוסח תפילה שאין בעצם עדיפות לזה על פני זה, לא שייך בזה התרת נדרים. לכן אם נהג בדברים מסוימים לחומרא על פי מנהג הספרדים ועתה הוא רוצה להקל בענין ולהצטרף לקהילה אשכנזית, כמו למשל בבישולי עכו”ם שלמנהג הספרדים לא די בהדלקת האש על ידי הישראל, יש לעשות התרת נדרים [אדם שעוקר דירתו ממקום שנהגו באופן מסויים למקום אחר שכולם נוהגים באופן אחר, מקבל על עצמו את מנהגי המקום ויתכן שאינו צריך התרה, אבל במציאות כיום שיש בכל מקום אנשים מכל סוגי הקהילות לא שייך דין זה].

הצטרף לדיון

8 תגובות

 1. כדאי לעיין בחיד"א וברבנו האר"י שכותב שנוסח הספרדים נכנס בכל השערים
  וכן ביביע אומר בארוכה לגבי תשובה על "נוסח אחיד"
  לכן שייך התרת נדרים בנוסח תפילה
  ומה גם שרבי נתן אדלר ועוד שינו נוסח תפילתם עיין שם

 2. תשובתו זו של מרן הגר"ע יוסף מוכרת לי ותמוהה בעיני, שהרי כשם שמצינו בודדים ששינו מנהגם מצינו אלפי רבבות גדולי ישראל שלא שינו מנהגם, והיאך ניתן לפקפק ח"ו בנוסח אשכנז שיסודו בראשונים הקדמונים אלף שנה ויותר, ומאות שנים כל הריכוז היהודי ההלכתי היה באשכנז ובצרפת, קודם שבאו ונפוצו חלקם במדינות ערב, גם ההברה האשכנזית הרבה יותר מחולקת ויש סבירות גבוהה שהיא נועה לאמת יותר מההברה הספרדית שאין בה הבדל ניכר בין קמץ לפתח ובין צירי לסגול, לכן ברור שעל כל אחד לעשות כמנהג אבותיו ולעולם אין לנו לפקפק ולהלעיז איש על מנהג עדת רעהו.

 3. ראשית, אם אתה מכיר את התשובה שלו, מה אתה תמה עליו? הוא הביא שם בשם חידא ורבנו האר"י, אז תתמה עליהם!! [משום מה יש פה באתר כל הזמן תמיהות עליו, מה רוצים ממנו שיראו את ההוכחות שלו]
  דבר שני, בגלל שהאשכנזים עברו הרבה פרעות וגלויות יותר מסתבר שלא נשמרה שפתם וחלו שינויים
  שלישי, גם החזון איש בזמנו פסל את ספרי התורה הספרדים עד שראה תשבות חתם סופר בגיטין כנודע, אז אל תתמה שגדול חולק על נוסח של עדה
  רביעי, עיין ברבנו בחיי ותו"ס בברכות לגבי ההפסק של "וחרה אף" , שלפי נוסח אשכנז לא מסתדר למה צריך להפסיק, ועוד ראיות מרבנו הקלירי ועוד
  – אני לא יכול לכתוב לך את הנימוקים שלו , בשביל זה יש חיבור שכתב – אין התמיהה שלך עליו אלא תתמודד עם הראיות שהביא.

 4. כל דברי הם אחרי הראיות… הראיות הם בעיקר מזה שלפי עדותו רבי נתן אדלר ותלמידו בעל ההפלאה שינו את הנוסח, ועל זה תמהתי שהיו אלפים ורבבות שהחזיקו במנהגם. לומר שאצל בני אשכנז התורה פחות נשמרה בגלל הגלויות זו בדיחה, ואל לך לתלות טיעון כזה במרן זצ"ל, הוא מעולם לא התייחס בצורה כזו לכל עולם הפסיקה האשכנזי לדורותיו, ראה בספריו. שכן עם כל הגלויות עיקר ריכוז תלמידי החכמים המובהקים הידועים שעליהם אנחנו נסמכים היו בארצות אלו. היו כמובן ת"ח רבים בכל מקום, אבל הרבה פחות מפורסמים. שים לב רק לדף השו"ע איך הוא נראה… לכן אני מתעב כל שיח שמערב עדתיות בהלכה, זה בעיני חילול הקודש מוחלט. כל מנהגי ישראל קודש, וכל אחד ילך במסורות אבותיו ויקיים אל תיטוש תורת אמך. האמירה שלך שבאתר הזה יש כל הזמן תמיהות עליו היא חסרת בסיס עובדתי, מכפישה ומעליבה, ומיותרת, כי היא גורמת לבזיון התורה ולומדיה, וגורמת באופן חסר בסיס מינימלי לאנשים לחשוב כביכול האתר הזה אינו מתאים להם. חבל. הפסיקה הספרדית נוכחת כאן באתר הרבה יותר מהאשכנזית מכמה סיבות, גם בגלל השואלים, וגם בגלל הספרות המסודרת שהשאירו הכף החיים הגר"ע יוסף ואחרים.
  אגב נקודה מענינת חשוב לדעת, שכאשר מלעיזים עם מנהגי אשכנז הקדומים מלעיזים על רוב מנין ובנין של עם ישראל, עד לשואה, מנה העם היהודי באירופה כ10 מליון אנשים בעוד שבארצות ערב היו פחות ממליון, האם זו הצורה לבוא ולומר ש90% מעם ישראל משובשים במנהגיהם ובהלכותיהם?! כל היכלי הישיבות גדולי המורים וכו'? מנין השיח המיותר הזה? תורה יש ללמוד באהבה כולנו יחד לקראת ביאת משיח צדקנו.

 5. איני מסכים איתך, לא דחית את מקצת הראיות שהבאתי מרבנו בחיי ותוס בברכות.
  ובכלל עיקר ראיותיו הם לא מהאחרונים שהבאת כי אם מן הראשונים שדבריהם קודמים לאחרונים.
  ובנוסף – ערבבת שני עניינים: זה שהגר"ע יוסף מביא ראיה מגדולי האחרונים האשכנזים, זה לעניין "סברא וראיות להתלמוד או להלכה", אבל לגבי "שמירת מסורת" זה בכלל לא קשור. כלומר יתכן שיש תלמידי חכמים בלימוד שמביאים ראיות טובות אבל המסורת שלהם השתנתה עם הדורות. לכן זה לא קשור, ועיין.
  ובכלל מה בראיה מדף השו"ע? זה שלמדפיסים באירופה היה כסף להוציא כאלו ספרים, היום יש כבר שו"ע אוצרות ספרד שהדפיסו ואולי גם תיהיה גמרא עם רשב"א בצד במקום תוספות?! הדפוס לא ראיה למסורת של נוסח, אולם ללימוד וסברות וראיות אכן כן.
  והעובדה שכתבת שבאירופה היו יותר יהודים מאשר בארצות ערב, השערה נחמדת , אבל לעניין אמת התורה זה לא משנה הכמות אלא האיכות והראיות, ואם רוב ישראל נהגו כמו נוסח מסויים שרואים שנסתר מהראשונים צריך לשנותו, (ושים לב שלא דיברתי על הלכות ומנהגים שלהם, זה אתה הכנסת ,עיין בהיסטוריה)
  שורה תחתונה תדחה את הראיות ונתקדם.

 6. הטענה על וחרה אף קלושה מאוד, כאשכנזי שאומר זאת אני מרגיש בעצמי את הצורך להפסיק…
  בודאי במקום שיש ריכוז עצום של תלמידי חכמים ומבצרי תורה המסורת הרבה יותר חזקה, מסורת משתנה במקום של עמי ארצות, כפי טענתו הידועה של מרן הגר"ע יוסף על מנהגי צפון אפריקה כפי שהביא לידי ביטוי בשיעורו הידוע ביזדים. לא הבנתי מה רצית מהחזון איש, מחלוקות בהלכה אינם מענינינו כרגע, ואגב אשכנזים כולם מקפידים על כתב הבית יוסף שהיה ספרדי..

 7. התקדמנו ברוך השם. לך זה ראיה קלושה, לאחרים לא, ולשיטתך למה צריך להפסיק?! מה השתנה פסוק זה מאחרים?! היה לתוספות לכתוב דברים יותר חשובים???
  ועוד, יש עוד ראיות מרבנו בחיי שאומר שההפרש בין קמץ לפתח הוא הבדל דק, ובנוסח אשכנז ההבדל ברור. ופיוטים של רבנו אליעזר הקליר, תעיין גם בהם,
  ועוד, שהמסורת שאתה אומר שהיה ריכוז של ת"ח, זה כבר מאוחר מדי כי לפני שהם היו "ריכוז גדול" כנראה שחל השינוי, והדברים ידועים על הפרעות והגלויות שהם עברו, גרות ת"ח ות"ט מסעי צלב, ואם זה ספק, יבואו בעלי הדקדוק ויכריעו!
  ועוד, מה שרציתי מהחזון איש , שאתה "התפלאת" איך אפשר למחוק נוסח של עדה שלמה?! הבאתי לך ראיה מחזון איש שעשה כן על ספרי הספרדים בשעה שיש להם מסורת של ספר תורה מהרמב"ם והרב מהר"י אבואב והר"ן! {אל תטריח אותי לכתוב פעמיים תתבונן טוב במה שאני מגיב, זה אחרי מחשבה}
  ועוד, אם הם נוהגים בכתב כמו בית יוסף, אולי גם כדאי בהברה…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל