לדחות קריאת שם לבת

רבני בית ההוראה
י"ג אדר א' ה'תשע"ו

שלום וברכה לכבוד הרבנים החשובים

לגבי קריאת שם לבת, בענין האם אפשר לחכות לקריאת שמה לשבת או עדיף מיד בקריאת התורה הסמוכה ללידה (דעת רב שלמה זלמן אוירבאך), הדבר שנוי במח׳ הפוסקים כידוע דיש אומרים כל מאי דאפשר למהר סמוך ללידה עדיף טפי, ויש שנהגו אצל הספרדים להשים את השם בשבת וטעמים שונים נאמרו בדבר.

אצלנו בע״ה יתברך, ההורים שלי עושים לנו סעודת ״הודיה״ יחד עם כל המשפחה, ובגלל שרוב המשפחה הם מחללי שבת, רוצים לדחות הסעודה ליום ב׳ או ו׳ בשבוע, אחרי התפילה סמוך לקריאת שמה, דאם עושים בשבת יבואו כולם באוטו רח״ל ולפני עור לא רוצים לתת מכשול. (איננו סביר לקרוא את שמה בשבת ולעשות סעודה יום אחר)

אשתי בע״ה תלדי השבוע, ועוד יום או יומיים (הרופאים כבר אמרו כך) וכשספרו לי מה שמתרגנים לעשות נשאלה השאלה אצלי האם באמת מותר לדחות קריאת שמה לא רק מיום ו׳ אלא גם משבת הקרוב עד שבוע הבא.

רוצה לדעת איך נהגנו אנחנו הספרדים בדבר, הידוע לי כיום המנהג אצלינו במקסיקו שעושים השם בשבת, ומצד שני לעשות בשבת יבוא לגרום לחילול שבת, ולא בטוח כלל מה להחליט בשאלת הנ״ל.

תשובה:

שלום ידידי, כולנו בצפייה ברוכה לבת העתידה לראות בעז”ה אור עולם בבריאות ובשמחה!

ישנם מנהגים שונים מתי לקרוא שם לבת, האם מיד כשנולדה, להמתין עד שבת, או אפילו יש נוהגים עד השבת השניה שנולדה. אולם בנסיבות שאתה מציג כאן, אין כל ספק שעליך להקדים את קריאת השם כדי למנוע חילול שבת.

ידוע פסקו של בעל שבט הלוי זצ”ל, שכאשר יש חשש שאורחים יחללו שבת בגלל השמחה, יש לבטל מצות מילה ביום השמיני ולדחותה ליום ראשון!!! חידוש גדול מאוד, אבל במקרה שלך שאין כל הפסד אלא מנהג סגולי, ודאי תוכלו לקרוא את השם ביום שני, וזכות שמירת השבת של כל הקרובים תשמור ותגן עליה בכל מילי דמיטב.

מקורות:

לגבי דחיית ברית במקום שיש חשש חילול שבת, ראה כאן.

לעצם השאלה האם לקרוא שם לבת מיד או להמתין עד שבת, אצטט לך קבע מספרו של הגרב”צ מוצפי (מבשרת ציון עמוד שכ-שכא) לשאלה מתי יש לקרוא שם לבת:

“בספר זכר דוד (מאמר א פרק פא) כתב שהמנהג לקרוא מיד אחר הלידה בשמה והטעם דדוקא בבן ציוונו חז”ל להמתין למילה משא”כ בבת מדוע ימתינו מלקרוא לה בשמה ותתעכב הנשמה מלרדת ולהכנס בה ועיין מנחת יצחק ח”ד סימנים ה-ז ובתפארת בנים סימן ה לבעל הדרכי תשובה כתב בשם בני יששכר דיקרא לה בקריאת התורה הקרובה ללידה והטעם שזכות התורה תעמוד לה להתברך בחייה. והגאון ר’ יצחק יעקב וייס זצ”ל כתב שהמנהג לקרוא לה שם בשב”ק הסמוך ללידה ומשום שנוהגים לעשות איזה סעודה במיני מתיקה כשקורים לה שם ובחול טרודים ובשב”ק יותר פנויים וגם משום דנשמה יתירה יש בשב”ק ויותר מסוגלת לקרוא לה שם ולהמשיך לה נפש קדושה ומנהג ארצות המזרח וגם חלק מאשכנז לקרוא לה שם אחר חמשה ימים וקוראים לזה ליל השישי היינו שישי ללידה והטעם שהאשה נרמזה באות ה”א ולכן רוב הנשים יש להם אות ה”א בסיום שמם והיא רומזת לשכינה מלכות שמים שגם הבת רומזת לה ועי’ בזוה”ק ח”א כז רטו וח”ג כס לג.
ובשו”ת מנחת יצחק ח”ד סימן ה הביא מנהג נוסף שקוראים בשמה בשבת השניה ללידה והטעם שודאי יעברו שבעה ימים כדי שהיולדת תתחזק ותוכל להשתתף בשמחה או משום שודאי יעבור שב”ק ואז תהיה במדריגה שיכולה לקבל נשמה קדושה דוגמת מ”ש בשם
הזוה”ק שהבן רצוי וראוי למילה אחר שעברה עליו שבת קודש עי’ נזוה”ק ח”ב רנח ובספר אות ברית פרק יא כתב שיש נוהגים להמתין חודש ימים עד שקוראים לבת בשמה והטעם משום שהאשה נמשלה לירח וכשם שהירח צריך קרוב לשלשים יום להגיע לשלימותו מחדש כך האשה צריכה שלשים יום לשלימותה ואז קוראים בשמה וכבר כתבנו שכל מקום ומשפחה עושים כמנהגם והכל יעלה לרצון ויזכו לרוות נחת מכל צאצאיהם”. ע”כ ציטוט מספרו של הגרב”צ מוצפי.

אגב, כפי הידוע לי מנהג חסידות בוסטון שקוראים בשבת השניה ללידה וזאת כדי שלא יקראו לה שם לפני הבנים. ובנוסף יש להמתין עד שבת.

 

2 תגובות

 • מאת אברהם:

  שלום וברכה

  תודה מראש על המילים החממות, ושהקב״ה יקיים איתכם ככם אלף פעמים בכל מילי דמיטב.

  הדין של הרב ווזנר ז״ל נאמר גם במקרי שהאנשים המוזמנים יבואו לחלל שבת בכל אופן?, ז״א אפשר כל זה דוקא אם בגללך הם יחללו שבת אז צריך לדחוק יום השמיני של המילה וכ״ש לבת כדבריו הנ״ל, אבל בידוע שהם יחללו שבת בכל אופן, ואני לא בא להוסיף על החילול שבת שלהם מאומה, ואדרבה בגלל שהם יבואו להשתתף בשמחה זה ודאי יפחת מהם כמה שעות שלא יחללו שבת.

  אני רק מעלה צדדים מסברה בלי ידיעת שיטת הפוסקים בזה כלל

  ידידכם אברהם

 • מאת רבני בית ההוראה:

  הרב וואזנר דיבר גם הוא על אנשים חילונים שבביתם מחללים שבת… אלא שכאן אתה גורם להם לנסיעה, ומחמת כן לבד כדאי לדחות את החגיגה ליום אחר. שיהיו בשורות טובות!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים