לקנות שטרות כסף בקנין משיכה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
29 Adar 5774

שלום רב,

האם ניתן לקנות שטרי כסף שלנו (כגון שטר של 20 שקלים וכדו’) בקנין משיכה?

בתודה מראש

תשובה:

שלום רב,

כל שטר סחיר ניתן לקנות במסירה מיד ליד. כל שכן שטרות כסף שדינם כמטבעות מכסף טהור שגופם ממון.

אגב בקנין משיכה ממש לא ניתן לקנות רק דברים שאין דרך להגביה אותם.

מקורות:

לעניין שטר סחיר עיין רמ”א חו”מ סי’ סו סעיף א ונו”כ שם.

לעניין שטרות כסף מהממשלה עיין בשו”ת חתם סופר יו”ד סוף סי’ קלד, בחזון איש דמאי סי’ ג אות יב, בשו”ת הר צבי יו”ד סי’ רמד ובשו”ת מנחת יצחק ח”ו סי’ קכ.

לעניין קנין משיכה, עיין שו”ע חו”מ סי’ קצח סעיף א.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *