לתרומות לחץ כאן

תירגול מתימטיקה בחול המועד

שאלה:

האם מותר ללמוד קורסים במתמטיקה בחול המועד ולכתוב ראשי פרקים מהחומר הנלמד כאשר המטרה היא גם בשביל העשרת הידע ולא רק לצרכי עבודה והאם יש להתיר בכהאי גוונא כתיבה בשינוי

תשובה:

אסור. כתיבה לצורך חול שאינה צורך המועד, אסורה.

ברכה והצלחה וחג שמח.

מקורות:

בית יוסף אורח חיים סימן תקמה: אסור לכתוב בחול המועד ואפילו להגיה אות אחת בספר אסור. משנה בפרק ואלו מגלחין (יח:) וכתב הרמב"ם (פ"ז הי"ג) שהטעם מפני שזו מלאכה שאינה לצורך המועד וכ"כ סמ"ג (לאוין עה כח ע"ג): וכתב הרב המגיד בשם הרא"ה שכשם שמותר לכתוב תפילין ומזוזות לעצמו כך מותר להגיה בספר תורה לצורך עצמו לשום מצוה שמשנתינו אינה אלא בעושה לאחרים ע"כ. והוא ז"ל חלק עליו דאיכא למימר כיון שכתיבת ספרים אסורה במועד אפילו לעצמו שהרי לא התירו בברייתא (יט.) אלא תפילין ומזוזות והטעם מפני שאי אפשר לעשות ספר תורה אחד בחולו של מועד או מטעם אחר אף הגהתו אסור וכן נראה מדברי רבינו עכ"ל. ולי נראה שאם לא היה להם ספר כשר מותר להגיהו בחול המועד כדי לקרות בו בציבור וכדברי הרא"ה ואם אין להם ספר כלל מותר לכתוב בחול המועד ספר שלם אם אפשר על ידי סופרים הרבה דהא ודאי צורך המועד הוא לקרות בתורה בציבור ולישנא דהרמב"ם דייק הכי שנתן טעם לאין מגיהין אות אחת אפילו בספר העזרה מפני שזו מלאכה שאינה לצורך המועד משמע שאם היה בה צורך המועד כגון שצריכין לקרות בו בציבור שרי: ובתרומת הדשן סימן פ"ה כתוב דאיתא באור זרוע דהא דאין מגיהין אפילו אות אחת בספר העזרה פירוש כשמוציאין בעזרה לקרות בו ואפילו לצורך רבים עד כאן ואחר כך כתב בעל תרומת הדשן דספר העזרה יש לומר שלא היה צריך לקרות בו במועד וכ"כ במיימון בהדיא ע"כ וגם הרוקח (סו"ס שז) כתב אם אין לו ספרים מותר לכתוב: כתב הכל בו (סי' ס כג:) נראה שמותר להגיה ולכתוב ספרים בחנם שמא לאחר יום טוב לא יהיה לו פנאי על זה עכ"ל. ונראה לי דבכותב או מגיה לצורך רבים קאמר ושרי ליה מדין צרכי רבים דאפילו במכוין לעשותן במועד שרי כמו שנתבאר בסימן תקמ"ד (רע: ד"ה כתב הרשב"א) אלא דהתם לא התירו שלא לצורך המועד אלא בדבר שאינו מעשה אומן:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל