תרומות – לחץ כאן

שליח שנשלח לקנות ואיבד את המעות

שאלה:

הביא לי חבר 3 שטרות של 100 ש"ח לקנות לו חומרי עבודה, אני סרבתי מחמת הסרבול לסחוב את המוצרים מהחנות לביתי, לכן בתמורה לסחיבת המוצרים הוא הלך לקנות לי משהו אחר שהייתי צריך, קיפלתי את שלושת השטרות לחצי ושוב לחצי כשאחד מוכנס בשני והנה בבואי לחנות אני מוצא רק שטר אחד מקופל באותה צורה בדיוק,
חשוב לציין כמו שהדגשתי שהשכר היה על סחיבת המוצרים גרידא, כך שעל הכסף הייתי שומר חינם הפטור לכאו' מגניבה ואבידה,
אשמח למענה!!

תשובה:

שלום וברכה,

שליח שנשלח לרכוש מוצר ויהיה לו הנאה מהמוצר נעשה שומר שכר גם על הכסף ששלחו לו בידו כדי לרכוש את המוצר.

בהצלחה.

מקורות:

כתב שולחן ערוך חושן משפט הלכות שלוחין סימן קפה סעיף ז:

כל סרסור שאבד החפץ מידו או נגנב, אפילו בשעת הליכה, חייב לשלם, מפני שהוא נושא שכר. 

מקור דברי השו"ע הם מדברי מרדכי מסכת בבא מציעא רמז שנט

"על ראובן שמסר טבעת לסרסור למכור והפסיד האבן מן הטבעת נראה דהסרסור שומר שכר הוי ואפילו בשעת הליכה אף על גב דאכתי לא מכר החפץ ושמא לא ימכרנו ולא יטול שכר כלום אפ"ה הוי שומר שכר כדאמרינן הכא כל האומנים שומרי שכר הן ומסקינן טעמא בההיא הנאה דתפיש ליה אאגריה הוי עליה שומר שכר ולא קמפליג בין התחיל במלאכתו [בין היכא דלא] התחיל אלא מיד כשלקח החפץ לביתו לעשות בו מלאכה [הוי שומר שכר] אף על גב דלכאורה כל כמה דלא התחיל במלאכה והאומן מוצא להשתכר במקום אחר בעל הבית יכול לחזור בו כמו שפרש"י בריש האומנים גבי הלכו חמרים ולא מצאו תבואה ואפ"ה קא פסיק ותני שהוא שומר שכר שהוא טורח בו אדעתא דאגרא".

מבואר ששליח שיש  לו הנאה משליחותו וההנאה תהיה רק אחרי שיעשה את השליחות נעשה ש"ש גם על הדרך שהלך, למרות שעדיין אין לו הנאה. 

Join the Conversation

4 Comments

  1. פועל שמקבל מוצרים למכירה ונהנה ממכירת המוצרים יש לו דין ש"ש על המוצרים כדין כל האומנים שומרי שכר, שכיון שעוסקים בדבר ומקבלים שכר נעשו ש"ש.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל