לתרומות לחץ כאן

יהדותם של בני העדה האתיופית

יש לי 3 שאלות:
1.יש לי חברה אתיופית מותר להתחתן איתן או לא
2.מה המוצא של יהודי אתיופיה מאיפה בדיוק הם באו
3.אם הם יהודים למה הם כהים

תשובה:

שלום רב.

מוצאם של בני העדה האתיופית היא ככל הנראה משבט דן. ומקור לייחוס זה נמצא בשו"ת רדב"ז (ח"ז סי' ט'), מגדולי הפוסקים לפני כ500 שנה. (מקום משבו היה במצרים).

יחד עם זה, בעשרות השנים האחרונות שבו ודנו הפוסקים בענין יהדותם של בני העדה האתיופית. ולמעשה חלק הפוסקים, נטו לסמוך על דברי הרדב"ז הנ"ל. אולם מאחר שיש חשש שמא הרדב"ז לא ידע היטב את המציאות לגבם (כלשונו של הגר"מ פינשטיין  זצ"ל, שמכתב משנת 84 שנדפס בשו"ת אגרות משה כרך ט' אבה"ע סי' א' שיצא לאור לפני כמה חודשים), וכן העלה אפשרות כי מאז ומעולם או כע"פ מאז ימיו של הרדב"ז שמא התערבבו עם נכרים, לכן קבע כי יעברו גיור לחומרא. וכן דעתם של הציץ אליעזר (חלק יב סי' סו). הגרי,ש אלישיב ועוד, וכך גם היתה הכרעתו של הגרי"א הרצוג כשהיה הרב הראשי.

ומנגד, בשו"ת יביע אומר (אבה"ע ח"ח סי' יא) האריך הגר"ע יוסף שליט"א ולטענתו אין להטיל כל ספק ביהדותם. ונביא כאן ציטוט מדבריו:

"אולם לא אכחד כי ראיתי להגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, במכתבו מיום כ"ט אדר א' תשי"ד, למחלקה לתרבות תורנית לגולה שע"י הסוכנות היהודית, שכתב לפקפק ביהדותם של הפלשים מפני שראה שהחוקרים מנוי וגמור עמם שהפלשים הם בני גזע לא יהודי שנתגיירו אי פעם, ואם כן הרי ברור שלא נתגיירו על מנת לשמור את היהדות שלנו על פי התורה שבעל פה, אלא יהדות שבדו מלבם, ודינם כמי שנתגייר על מנת לשמור כל התורה חוץ מדקדוק אחד מדברי סופרים, שאין מקבלים אותו (בכורות ל ב), ואם כן שמא אינם יהודים במובן ההלכתי. וחזר על זה במכתבו מיום ג' שבט תשט"ו, כי שמא נתקבלו לגיור בבית דין של צדוקים, ואז יש לומר שאינם גרים, ולכן יש לגיירם בבית דין כשר, ואז תהיה להם תורת יהודים גמורים. עכת"ד. ונוראות נפלאתי מה ראה על ככה לדחות דברי גאוני עולם שקובעים בודאות שאין ספק שהם משבט דן, מפני דבריהם של חוקרים שמטילים ספק ביהדותם, ומי נדחה מפני מי, אתמהה. ומכל מקום היות שראיתי שעשה מעשה וציוה להרה"ג רבי נתן סאלם זצ"ל שיצרף עמו שני תלמידי חכמים, ויעשו הטפת דם ברית וטבילה, לשם גיור לחומרא, והקבוצות של הפלשים שעלו ארצה היו מתי מעט של כמה עשרות בכל פעם, ולא הביעו שום התנגדות להטפת דם ברית וטבילה, לא רציתי לחלוק למעשה על הגריא"ה הרצוג הנ"ל, ואמרתי מהיות טוב אל תקרי רע. אולם לדינא לא כן אנכי עמדי, ודעתי שיש לסמוך על הפוסקים הנ"ל, שהפלשים יהודים לכל דבר, ואינם צריכים גיור אפילו לחומרא".

ולכן היום נוהגים שבני העדה עוברים גיור לחומרא. וכמובן שאז אין כל מניעה להתחתן איתם. ונסיים בדברי הגר"מ פינשטיין במכתבו הנ"ל: "פשוט שיש לקרבם לא רק מצד שאינם גרועים משאר יהודים, ואין לדינא חילוק במה שהם שחורים, אלא גם מצד שיש בהם הטענה שאולי הם גרים, ונכללים במצות ואהבתם את הגר".

חייבים להדגיש: שהיום שהאתנו – גנטיקאים בודקים אוכלוסיות בעולם, ובדקו את כלל אוכלוסיית האתיופים. חייבים לומר שהגנטיקה שלהם שונה לגמרי מהגנטיקה של היהודים, כלומר, כלל הקהילות היהודיות גם אלו שהתנתקו האחד מהשני הרבה מאד שנים. בכל זאת רואים מוטיבים גנטיים זהים, אבל הגנטיקה של האתיופים זהה לאלו של כלל האפריקאים. כלומר, מהבחינה הגנטית הם גויים גמורים!

הרבה הצלחה

הצטרף לדיון

14 תגובות

 1. ווש ש מעלות לכסא. ומלך שב"ע עמו הלא הם פארי ישראל והדרו הרדב ז " ומהריק"ש ראשי רבני מצרים הקרובה לכוש "וז. ל הרדב .ז" אלו הבאים מארץ כוש הם משבט דן בלי ספק (דברי דוד סי ) 'ה' ושנתברר שהם מזרע ישראל משבט דן אשר שוכנים בהרי כוש ( "שו ת רדב"ז סי' אלף צ"ר ). ושהדבר מפורסם שלעולם יש מלחמה בין מלכי כוש שיש להם שלשה מלכויות קצתו ישמעאלים וקצתו נוצרים וקצתם ישראלים משבט דן (דברי דוד סי 'ט' ). ואחריו החזיק והורה הלכה למעשה הרה"ג ר' יעקב קאשטרו "זצ ל אב"ד מצרים (המהריק ש" ) שהיהודים החבשיים אעפ"""י שנוהגין כקראים אנו מצווין לפדותם ולהחיותם כי משבט דן הם ולא למדו מצדוק ומבייתוס (ערך לחם יו"ד סי' ח"קנ ). העבדים החבשיים אין צריכים גט שחרור כי יהודים הם ולכן לא נהגו להטבילן בעת שחרורן והגט שחרור הנתן להם אינו אלא לראיה בעלמא (ואף גם זאת בשנת תרס"ז לאחר שנודע לחכמי ישראל בעולם על קיומם כתבו גאוני ישראל שבכל העולם מכתב לאחינו בני אברהם יצחק ויעקב ייהיושבים בארץ חבש ועליו חתומים למעלה מארבעים מגאוני ישראל, וביניהם הגאון הרידב"ז והר' יוסף קאנוביץ מצפת, והרבנים ר' אהרון אלחדיב אב"ד טבריא ' ור, רפאל אהרן בן שמעון אב"ד מצרים. ועל כולם הראשון לציון ר' אליהו משה פאניז'יל ז ל" .בית ישראל. ודין גרים אלה כגוים לכל מילי. . . והא בורכא דלגוים גמורים מכשירים הם בגירות מזויפת, וליהודים כשרים אלה בני השבטים מצריכים הם גרות, עליונים למטה ותחתונים למעלה ותחת שלש רגזה ארץ וכו .'והנני מן המודיעי"ם כי קמו בימינו רבנים הרואים כמצוה לדחות את בני השבטים בטענות שוא ומדוחים ולחייבם בגירות והטפת דם ברית. ושבטי יה קדושים אלה שגדולי ישראל אשרו והעידו על יהדותם כנ"ל ושנודע בבירור שמסרו את עצמם על קדוש ה' בכל הדורות, ושעד עלייתם ארצה היו מקפידים בטומאה וטהרה יותר מאתנו, ומקטנם ועד גדולם טבלו לקרים. ואחר שיחה עם גוי היו טובלים מחשש שמא נתזה צנורא מפיו עליהם, הפכום לגויים גמורים הצריכים גירות והפכו הקערה על פיה, וגרמו להם להתמרמר ולהתנגד לגיור משפיל זה, והגיעו הדברים עד שנמנעו מלטבול כמנהגם, וחלקם אפי' את נשותיהם מנעו מלטבול לנדתן כדי שלא יחשבו לגרים גרורים ע"י טבילה זו. וכולם שכשבאו ארצה וראו יהודים מחללים שבת נזדעזעו עד עומק נשמתם, הפכו טרף קל בידי החילונים שאמרו להם , הדתיים דוחים אתכם ואנחנו נקרב אתכם ולקחום למשחטות הנשמות בקבוצים ובבתי הספר שלהם. והקולר תלוי ברבנים אלו שבמקום שידונו בזכותם עפ"י התורה והמסורת שבידינו מגדולי עולם שהעידו בגודלם על יהדותם ללא כל ספק, , , דחאום לצד החילוני,בא וראה עד היכן הגיעה עוות הדין של אחד מהם ש , לאחר שהביא להרדב ז " שכותב דבלי ספק הפלאשים הם יהודים משבט דן ושהדבר ברור לו, ברצונו לחפש איך לאוסרם. הביא ראיה מספר "אוצר ישראל" (ספר המלא כפירה כידוע לכל מי שמעיין בו). שמביא בשם "חוקרי זמנינו" כי הפלאשים יושבי ארץ כוש אינם מעדת ישראל. והגביר כח הפונדקית מכח הכהנת ופתח פתח לפסוק הלכות מ"חוקרים בני זמננו" נגד רבותינו חכמי ישראל המקובלים עלינו מדור דור. ובאותה תשובה מסתייע הוא ומתהדר במכתב שקבל מאותו רב ששנה ופירש צ"ר הדת הראשון י.ל מימון שר , י" שבספר "ילדי טהרן מאשימים" (עמוד ) 65 כתוב שרב זה הצהיר בשנת תש"ג בתל-אביב במעמד רבם הרצוג ", כי מעדיף הוא לשלוח את "ילדי טהרן" לחנוך "השומר הצעיר" השלם מבחינה לאומית על פני חנוך אגוד"י הפגום מבחינה אנושית ולאומית , " ולרב זה מכנהו שם בתשובתו הרה"ג החה .ש" ובא רעהו ועשה כמשפטו וחדש מדעתו ש"בני ישראל" מהודו מע ולפלא על גאון גדול בדורנו שכתב דלדינא קשה לסמוך על הרדב ז " שמחזיקם כיהודים כי לא ברור אם הרדב"""ז ידע היטב המציאות אודותם. … אמנם אפריון נמטייה שכתב לקרב הפלאשים ולעזרם ולתומכם, אך איך יתכן שרב כמוהו יבא לפקפק ולהטיל דופי בקדוש ישראל הרדב"""ז זיע"""א אשר משאתו יגורו אלים וכל חכמי ישראל ספרדים ואשכנזים מפלפלים בתשובותיו בכבוד וביר, אה, , , ואם הוא כותב פעמים מספר מפורשות שהדבר ברור לו בלי ספק, , , שהפלאשים ישראלים משבט דן הייתכן לומר שהרדב" """ ז כתב זאת בחוסר ידיעה?! מה גם שהרדב"ז כותב זאת לדינא הלכה למעשה. אתמהה . . כד כלל העולה שהפלאשים הם מעשרת השבטים, ודינם כיהודים גמורים לכל מילי דמיטב ואין לחשוש בהם משום ממזרות וכיוצא. ומגם המלבי"ם בשהותו בפריס. הריץ מכתב לראשי חברת כי , ח" למנות שליח הצלה אל הפלאשים. ובעדותו לפני אחד מראשי כי"""ח אמר הוא,,, שאין לו ספק כי הפלאשים בכוש הם מזרע ישראל. עקב כך נשלח מכתב זה בחתימת בשם ה' ' ' אלהי ישראל שלום לכם אחינו בני אברהם יצחק ויעקב היושבים בארץ חבש . מודיעים אנחנו לכם כי בא אלינו מכתבכם אשר שלחתם לנו על ידי אחינו התייר הנכבד כמ"ר יעקב בן משה פייטלוביץ יצ"ו וגם הוא ספר לנו את אשר ראו עיניו ואשר שמעו אזניו מצרת נפשכם ומעצבון רוחכם על אשר זה ימים רבים אבדו מכם ספריכם הקדושים ומורים אין לכם אשר יורוכם את הדרך אשר תלכו בה ואת המעשה אשר תעשו: ויהי בשמענו את דברי אחינו הנזכר ובקראנו את מכתבכם המה לבנו ונכמרו רחמינו עליכם כי עצמנו ובשרנו אתם: מודים אנחנו לה' אלהי ישראל אשר לא עזב חסדו ואמתו מעמכם ויתן לכם רחמים לפני המלך הגדול החסיד והישר מיניליך ירום הודו: חזקו ברית סימן כה אברהם שלה ואמצו אחינו אל תיראו ואל ירך לבבכם כי אלהי אבותינו אשר פדה אתכם ואותנו בכוחו הגדול מצרות רבות ורעות אשר סבבונו עד הנה לא יעזוב ולא יטוש אתכם גם לימים הבאים: זכרו את דבר קדשו אשר שלח לנו ביד נביאיו לאמור כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט: האמינו בו ובטחו בו בכל עת והוא יעמוד לימינכם ולא יתן למוט רגליכם: לא תאבו ולא תשמעו לקול המסיתים אשר פיהם דבר שוא ולשונם לשון שקר והמבקשים להדיח אתכם מאחרי ה' אלוהינו האל האחד יחיד ומיוחד עושה שמים וארץ אשר הוציאנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ועשה נסים ונפלאות עד אין מספר לאבותינו ולנו ואשר נתן לנו את תורתו הקדושה על ידי משה עבדו נאמן ביתו: ואנחנו אחיכם נעשה את כל אשר בכוחנו להחיש עזר לכם ולהמציא לכם מורים וספרים למען ילמדו בפיכם ליראה את ה' לבדו כל הימים ולשמור את תורתו אשר לא תשתנה לעולם: ונזכה כולנו לראות בבוא יום ה' אשר בו ישפוך את רוחו על כל העמים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם ויקבץ אותנו מארבע כנפות הארץ ויביאנו לציון עירו ברנה ולירושלים בית מקדשו בשמחת עולם : נכתב בחודש מר חשון התרס"ב לב .ע" שמואל צבי במו"""ר יונה נ"""ע מרגליות אב"""ד וראש ישיבה בפרינצי יע""" א בארץ איטאליא. … ' הצ' ' ' יצחק חיים בן כמ"""ר משה דוד קסטליוני ז"""ל ראב"""ד בעיר המלוכה רומא רבתי יע"""א בארץ איטליה. … הצעיר שבתי רפאל בכ"""ר יוסף מילי ס"""ט אב"""ד דק""" ק טריאסטי יע"""" .א … ' הק' ' ' משה בן כה"""ר יוסף גידעמאן אב"""ד דק"""ק ווין יע"""א בארץ אוסטריא. … פייש ראזענטהאל אב"""ד דק"""ק ברעסלוי. … ' הצ' ' ' יוסף יצחק מנחם סונינו ס""" ט מ"""ץ בק"""ק גינובה יע"""" .א … ' הק' ' ' זרח בן כה"""ר יצחק מייבוים אב"""ד דק"""ק ברלין יע"""א במדינת גערמאניא. … ' הק' ' ' נפתלי בן לאאמ"""ו הרה""" ו ג מ "ו"""ה נתן אדלר הכהן זצ"""ל חונה פק"""ק לונדון והמדינה. … מרדכי בן מה"""ר יוסף חיים ז"""ל הלוי הורוויץ אב""" ד ק"""ק פרנקפורט ע"""נ מיין י"יייע """ .א … הצעיר יעקב בן כ' ' ' שמואל אבואלאפיא משרת בקדש בעיר טורינו יע"""" .א … יהודה לייב בן הרב מו"""ה נחמן קאוואלסקי זצ"""ל רב אב"""ד בוולאצלאוועק במדינת פולין ברוסיא. … משה די אברהם מנחם גאסטער ס"""ט החכם הכולל ואב"""ד דק"""ק ספרדים רוב רבני ישראל אל הפלאשים, בשנת תרכמת חכמי האשכנזים בצפת. … עינינו לו ראו כל הכתוב מקצה בחוברת מפום אריוותא רבנן קדישי רבני וחכמי ק"ק הספרדים הי , ו" דברים המוצדקים הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים לקרב את המרוחקים כאשר צונו ה' אלהינו, ויהיו דברינו אלה אליכם אישים קדש קדשים: קומו השרים לעזרת ה' בגבורים, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. חזקו ואמצו לבבכם להורותם הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, ולהכניסם תחת כנפי השכינה, לקיים מקרא שכתוב: ובאו האובדים מארץ אשור והנדחים וכו . ' וחלילה לכם למנוע רבים לחסות בצל כנפי אלהינו "וח. ו יחזרו לסורם ברע חלילה ותהיו גרמה ח . ו" כי "ע כ כל האנשים ונשים גדולים וקטנים אשר יקבלו עליהם כדת משה וישראל, מצוה עליכם לצרפם לעשרה ולקרותם לס ת" , אין נגרע דבר מישראל הכשרים, ואדרבה צריך להראות להם פנים צהובות וחבה יתירה, ככתוב בספר התורה. בטחנו שתקבלו דברינו מאהבה ובדבר הזה תאריכו ימים ושנות חיים בעושר וכבוד. ומצוה כזאת מקרבת את הגאולה לשם ולתפארת ולתהלה . הלכ"ד רבני וחכמי ודייני ק"ק האשכנזים הי"ו החו"פ עה"ק צפת ת"ו בחו' תשרי שנת וצד"ק משמי"ם נשקף לפ" [ק ל"תר ] ברוב עז ושלום . ' הק שמואל העליר. ' הק מרדכי רומ"ין""" . ייין 'הק משה במוהר"""" ש מרודניק. … חותם בי"ד הצדק ק"ק אשכנזים פה עה"ק צפת תובב"א כי .ר" הסכמת חכמי טבריה. … אנחנו אלה פה יושבי המכתש העיר הזאת חמ"ד זו טבריה ת"ו הבאים עה , ח" שמועה שמענו מאת כמה שלוחי אדמת הק' ההולכים להתם, מעידין בגודלן של עם בני ישראל האבודים הנמצאים בערי הודו ונקראים בשם עם בני ישראל, כי תמיד תאותם וחשקם להכניס עצמם בתורת משה וישראל וללכת בדרכי התורה והם דורשים וחוקרים לידע ולשמור ולקיים את דברי התורה, כי מסבת גלותם מכמה מאות שנים נשתכחה התורה מהם. ובעת אשר ראו מעם בני ישראל הבאים לשם בחרו בדרכיהם לחזור ליושנן להיות בתוך עם קודש בני אברהם יצחק ויעקב. ועל זה באזנינו שמענו כי יש מאחב י " שרצונם להרחיקם מלהכנס תחת כנפי השכינה. ולא זו הדרך ולא זו העיר, "וע ז אמרו לקרב ולא לרחק. ומי יערב אל לבו לגשת להרחיק להאנשים האלה בזרוע, לא מן ה' הוא זה. ואדרבה, כל המקרב להכניסם תחת כנפי שמב ברית סימן כה אברהם השכינה ולהדריכם בדרך ישרה ובחקי התורה והמצוה, אשריו ואשרי חלקו "וה ז מזכה את הרבים. אין חקר לשכרו . הנה כי כן, אתם הרי ישראל, מנהיגי ופרנסי כל קהלות אשר בערי הודו, עליכם המצוה להשתדל לקרבם ולא לרחקם וללמדם ספר חק ומשפט בין דין לדין כדת מה לעשות וכבוד מגיד דבר. ואם על המקים נפש אחת מישראל בעה"""ז אמרו קים עולם מלא, , , כל שכן המקים נפשות רבות לעוה"""" ,ב,,, הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו. בטחנו ביראת ה' מעל פניהם שיקבלו דברינו אלה מאהבה . "וע ד אמו"ץ באנו עה"ח פה עיה"ק טבריה ת"ו בחודש חשון שנת התר , ל" בא ס"ט ומצדי"קי הרבי"ם ככוכבים פ . ק" והיה זה שלום . הצעיר חיים שמואל הכהן ט" ס הצעיר עזרא גבאי ט" ס הצעיר משה הלל ט"ס הצעיר יעקב אבואלעפיא ט" ס הצעיר יצחק אבואלעפיא ט" ס הצעיר יוסף דוד אבואלעפיא ט" ס הצעיר אברהם דוד ט" ס חותם אמת עדת הספרדים בבית מדרשו של התנא האלהי ר' מאיר בעל הנס "זי ע בעיה"ק טבריא תוב . ב" מדרש רבי מאיר בעל הנס . (התשובה וההסכמות נדפסו בעתון "דורש טוב לעמו" שיצא בבומבאי, ביום "ט ו בכסלו תר , ל" ונדפסו בקונטרס "בני ישראל"

 2. מבחינה גנטית האתיופים גויים???? במקום להמציא שטויות תכתבו בבקשה דברים נכונים!
  גועל נפש של גזענות שעדיין קיימת, וכניראה לעולם לא תיפסק!!!
  עצוב מאוד לקרוא את מה שכתבתם (לא יודעת איזה "רב" כתב זאת….
  במקום לחקור היטב, מה שעשיתם היה לכתוב דברים שרבנים אחרים אמרו וכתבו. האתיופים יהודים לכל דבר!!!! הם שמרו על יהדותם באתיופיה ואין על כך שום ספק. זה שהיו יהודים שהתבוללו והתנצרו לא אומר שכולםםםםםם התנהגו כך! מי שהיה יהודי ונשאר יהודי בין כל הנוצרים והמוסלמים שמר על היהדות והמסורת שלו. אתם לא יודעים כיצד הם שמרו על טהרת המשפחה, שבת ודברים רבים שאם אציין אותם אסיים בעוד שנים רבות.. ומה הקשר לצבע עורם וליהדותם????? כהי עור לא יכולים להיות יהודים? רק בהירי עור????? גזענות נוספת שעדיין קיימת… כהי עור נחותים כביכול? מתי תתבגרו ותפסיקו לחשוב ולהתנהג כך?
  עצה שלי:
  לפני שאתם מחליטים ובוחרים לכתוב דברים על יהדות אתיופיה ועל ספקם, תעצרו לכמה שניות ותחשבו האם מה שאתם חושבים אכן נכון ותבדקו זאת.
  שבע"ה הגזענות תחלוף ולא יהיה זכר אליה!!!!! אמן!!!

 3. כן! מבחינה גנטית ניתן להוכיח בודאות של מאה אחוז שאינם מזרע ישראל.
  העובדה שהם שמרו יהדות כל השנים – יכול להיות, זו סוגיה בפני עצמה, אבל אז האפשרות היא שהם צאצאי גרים התגיירו לפני הרבה שנים את זה כמובן הגנטיקה לעולם לא יכולה להוכיח. וזה דיון בפני עצמו, כאשר כמעט כל הפוסקים קבעו שהם חייבים גיור לחומרא, וכך היא החלטת מועצת הרבנות הראשית מאז ומעולם – שמעולם לא שונתה! למעט דעת מרן הגר"ע יוסף שסבר שהם יהודים כשרים. (וכל הדיון הזה היה עוד לפני שהיה לפניהם את הנתונים הגנטיים).
  אז עכשיו ננסה לחשוב מי הגזען? האם מי שכותב דברים מנומקים ובס"ה גם מצטט את דעת רוב הפוסקים, או מי שחושב שלא שייך לחלוק על דעתו של מרן הגר"ע?
  התימנים גם כהי עור ואף אחד לא העיז לפקפק ביהדותם, אז כנראה זה זו הנקודה אצל האתיופים. קל להסיט את הנושא לצבע העור ולהיצמד למילים גזענות במקום לדון בסוגיה לגופו של ענין.
  עצרי מעט ותחשבי לפני שאת מאשימה אותי בגזענות!

 4. בהכירי רב שהוא גם עו"ד שהשתתף בפורום של הרבנות הראשית לגבי יהדותם של העולים מאתיופיה. בשיחות איתו התברר שהם חייבים לעבור גיור לחומרה במיוחד מהסיבה שהגרושים שלהם לא היו לפי ההלכה. לכן, אם יכירו בהם כיהודים לכל דבר, התוצאה תהיה שהרבה מהאתיופים יכנסו לסיטואציה של ספק ממזרים (במקרה הפחות גרוע). כדי להציל אותם מהתסבוכת הזו הגיור לחומרה יציל אותם!!!
  כמו כן, בהכירי עולה מאתיופיה שעלה לארץ עוד בשנות השבעים (אז כינו אותם פאלאשים) והסוכנות היהודית גייסה אותו לעזרה בהעלת האתיופים ממבצע שלמה ועד לתקופה האחרונה. הוא מתנגד באופן נחרץ להעלתם של הפלשמורה מכיון שכולם נוצרים וכבר אין את מי להעלות מאתיופיה!!!
  חבל לצאת בהשמצות ולשון הרע מבלי להכיר את העובדות האמיתיות!!!!
  אני בעצמי ספרדי ואני מבין את הרגישות העצומה, אבל לטובת העם היהודי בכלל והעולים מאתיופיה בפרט כדאי להם ולדורות הבאים אחריהם להשמע לרבנות הראשית.
  דרך אגב, ובמאמר מוסגר, יהדותם של העולים מברית המועצות יותר פשוט וקל לברור מהסיבה הפשוטה שהנתק איתם כ 70 שנה ושיש להם מסמכים ורישומים שונים.

 5. בהחלט דברים נכונים מאד. בסופו של יום בעוד דור או שנים אני מניח שהנישואין בין בני העדה לעדות האחרות יהיו שכיחים יותר. ומי שהוא צאצא למי שעבר גיור אינו מוגבל כלל, ומי שהוא צאצא לאישה שלא עברה גיור, יהיה מוגבל בבחירת בן הזוג, לא מעט יסרבו להינשא להם.

 6. נו נו… יכול להיות שכל האפריקאיים שהאתיופים הרי דומים להם, הם היהודים האמתיים. והשאר לא… ויכול להיות הפוך! הקורא ישפוט. קביעת יהדות לא נעשית בססמאות ובעירוב רגשות.

 7. ב"ה
  גנטיקה..
  אתה כותב במאמר שעל פי ממצאי האתנו גנטיקאים האתיופים הם גויים גמורים!
  ובתגובה לרחל כתבת שלא ניתן להסתמך על נתוני הגנטיקה בהקשר לגרים .למרות ששורה מעל רשמת שעל הבדיקה הגנטית ניתן להסתמך בוודאות של 100% כדי להגיד,מיהו יהודי? וזאת
  למרות שבדקו קבוצה קטנה של אלפים בודדים בלבד. רק שתדע שמאפייני גנים יהודיים נמצאו גם בבדואים וקפריסאים ותולים את זה בסמיכות הגיאוגרפית. וכן מאפיינים גנטיים יכולים להשתנות.
  ****שורה תחתונה-אם אתה רב תהיה רב ואם אתה מדען תהיה מדען …תפסיק להיות ברווז , קצת מזה וקצת מזה ויוצא בסוף שאתה לא זה ולא זה..בהצלחה!

 8. העובדה היא שהקהילה האתיופית נושאים גנטיקה אפריקאית. כלומר, אין קשר גנטי בין שאר קהילות ישראל לבין האתיופים. עובדה. יתכן שהיה גיור כלשהו בתקופה כלשהי, זאת כמובן אני לא יודע.
  העובדה שישנם מרכיבים גנטיים זהים בין כלל תושבי המזרח התיכון ואירופה לבין היהודים זה ברור. ישנם הרבה יהודים שיצאו החוצה, והרבה מאד שהתגיירו משך השנים. בנוסף, 12 השבטים נשאו נשים שונות, שיש להן קרובי משפחה באוכלוסיות הנ"ל, מלבד דעה אחת במדרש שהם נשאו את אחיותיהם.
  זה לא משנה אם אני רב או מדען או לא זה ולא זה. מה שאני כותב אני משתדל שאהיה מדויק. מהמעט שכתבת אני מבין שסוגיית הגנום הגאוגרפי אינו הצד החזק שלך…

 9. שלום,
  אשמח למקורות ולהבנה כיצד המשפט העברי מתייחס לאתיופים בנושא הנידון…
  בנוסף, אשמח לדעת איפה אני יכולה למצוא ממש את הפסיקות של הפוסקים שאתיופים לא יהודים….

  תודה מראש♥

 10. בתשובה עצמה המופיעה כאן, הובאו הדעות השנות. גם גם תמצאי את הפסיקות הנ"ל שהאתיופים לא יהודים. כלומר, אני לא בטוח שיש קביעה שאינם יהודים בפוסקים הללו, אלא לכל היותר ספק וצריכים גיור – למעשה אין הבדל, כי בלי גיור לא יוכלו להינשא איתם לדעות הללו.

 11. אז מה המצב נכון להיום 16/07/2019 ??? כמה מהם עברו גיור לחומרה??? ואיך המדינה העלתה את בני הפלאשמורה אם לכל הדעות הם גויים אפילו לדעת הפלאשים????? יש לי בן דודה שרוצה להינשא לאתיופית. מה לומר לו?????

 12. אני לא יודע כמה מהם עברו גיור מספק. (לא גיור לחומרה, אלא גיור מספק. גיור לחומרא משמעותו הוא שמעיקר הדין אין צורך בגיור, ורק לחומרא מחמירים למען הסר ספק. לא זה המצב, אלא הם ספק יהודים וצריכים גיור מספק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל