הסרת לייזר באיזור הצוואר

רבני בית ההוראה
ט"ו אייר ה'תשע"ט

שאלה:

שלום וברכה האם מותר לעשות לייזר במקומות הלא אסורים בגילוח? כגון מתחת לסנטר באיזור הצוואר וכו

תשובה:

שלום רב.

בצוואר העורף אין איסור כלל לגלח בתער. ובגרון, יש מהפוסקים שהחמירו שלא לגלח בתער, וכ”כ הרמ”א.  הספרדים נהגו להקל. רק יזהר מאד שלא יעלה כלפי מעלה והצדדים למקום הפאות. ממילא כיון שיש לחשוש שלייזר יש לו דין תער – זו בעיה.

יום טוב.

מקורות:

עי’ מאירי (מכות כ:) וז”ל: וכן מעשים בכל יום שאף אותם שנהגו שלא לספר בתער כלל, מספרים הם השפם ותחתית הזקן המתחבר לצואר בלא שום פקפוק, אלא שגדולי המחברים כתבו אף בשפם שאע”פ שהוא מותר לא נהגו להשחיתו אלא לגלח קצתו עד שלא יעכב אכילה ושתיה. ע”כ. וכ”כ בספר המנהיג דיני גילוח. וע”ע ס’ מחשבות בעצה (חיו”ד הל’ פאת הראש דף ל).

ועי’ בשו”ע (סי’ קפא ס”י) שכתב: פאות הזקן הם ה’, ורבו בהם הדעות, לפיכך ירא שמים יצא את כולם ולא יעביר תער על כל זקנו כלל. והוסיף הרמ”א שם: ואפילו תחת הגרון. ומקורו מדברי הב”י בשם אגרת ר”י וסמ”ג. ובב”י שם כתב לבאר טעמם, לפי שדומה לתיקון הנשים. ושוב הביא מהסמ”ק שביאר הטעם משום שפעמים מושך אליו העור של הפאה.  ועי’ בביאור הגר”א שכתב דאין נראה כן להלכה, דמ”ש מכל מקומות הזקן שלא במקום הפאות דמותר אף בתער, ולא אסרו אלא בגוף שאינו גדל כ”כ ואינו עושה אלא ליפותו ואסור משום לא ילבש. ע”כ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *