טומאת נידה בניתוח רחם

רבני בית ההוראה
3 Tevet 5772

כאשר עוברים ניתוח ברחם, האם חלים איסורי נידה? ואן כן מה קורה כאשר האישה זקוקה לעזרה שוטפת הכרוכה במגע?

תשובה:

ניתוח רחם בהרבה מן המקרים גורם דימום של וסת, ומשום שאין ידוע אם זה דם נידות או דם מהניתוח, האשה צריכה לספור שבעה נקיים ולטבול כדי להתיר נגיעה לבעלה, אם האשה זקוקה לעזרה שוטפת הכרוכה במגע, לכתחילה יש לדאוג שאשה אחרת [עוזרת] תעשה את זה, וצריך להוציא הוצאה אפילו של הרבה כסף לצורך כך, כאשר אין ברירה ואין מי שיעשה זאת לאשה, ואי אפשר לה לעשות דברים הכרחיים ממש!, יש לעשות רק את הדברים ההכרחיים על ידי הפסק של בגד בין ידי הבעל לאשה.

מקורות:

עי’ שו”ע סוף סי’ קצה (סט”ז) לגבי בעל לעזור לאשתו, וע”ש בסעיף יז לגבי בדיקת הדופק לאשה חולה, וע”ש בפ”ת שם (ס”ק יז), לגבי  ועי’ שו”ת שבט הלוי (ח”ד סי’ קו על סט”ז), ושו”ת מנחת יצחק (ח”ה סי’ כז, שרק במקום סכנה יש להתיר על ידי הפסק בגד, אם אין שם אדם אחר, ובלא זה חוכך להחמיר, ומ”מ עזרה לאשה כשצריכה לכך, כבר הכריע הרמ”א שיש להקל במקום צורך גדול ואין שם אדם אחר שיכול לעזור לו) וראה בזה גם בדרכי תשובה (ס”ק נג) שכתב שצריך להוציא ממון כדי שלא יבואו לידי נגיעה, וכמו שהכריע כן גם בשו”ת מנחת שלמה (ח”א סי’ ז) וע”ע שו”ת ציץ אליעזר (חט”ז סי’ ע אות ב)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *