פרק י : תשלום מאוחר

כללים

א. תשלום מאוחר בתוספת מחיר

מותר ללקוח לשלם תשלום מאוחר [כלומר זמן מה לאחר קבלת החפץ], ואין בזה כל חשש רבית. ואפילו אם המוכר גובה ממנו מחיר גבוה יותר בגין האיחור, מותר לשלם זאת, ואין זה נחשב כתשלום רבית, אם אין הדבר ניכר כי הוא משלם יותר מן הרגיל.

ב. האופנים האסורים

אולם אם ניכר שמשלם יותר מהרגיל, אסור, ולכן בשלשת האופנים דלהלן אסור לשלם יותר:

א. מפרש: אם המוכר מודיע בפירוש שמשלם יותר בתשלום מאוחר מאשר במזומן.

ב. יש לו מחיר קבוע: חפץ שיש לו מחיר קבוע.

ג. מחיר גבוה: אם ההעלאה גבוהה מדי.

ולהלן יבוארו כל פרטי האופנים האסורים.

ג. נמצא שהיתר זה אינו אלא אם אין הוא מפרש לו שלוקח מחיר יקר יותר עבור האיחור, וגם אינו מבקש מחיר גבוה מדי, וכן אין לחפץ מחיר ברור.

ד. אם המאחר משלם כמחיר השוק

אף אם המחיר למשלם במזומן הוא פחות ממחירי השוק, והמשלם לאחר זמן משלם כמחיר הרגיל בשוק, יש להחמיר.

ולכן מי שעושה מבצעים מיוחדים [כמכירת חיסול וכדו'] ומוכר בפחות מהמחיר בשוק, אין להתנות את המבצע כמיועד למשלם במזומן בלבד.

ה. חפץ שדרכו לקנות רק בתשלום מאוחר

דבר שדרכו לקנותו רק בתשלום מאוחר או בכמה תשלומים, יש אומרים שמותר להוזיל לו אם ישלם במזומן מאשר אם היה משלם בתשלומים אף אם ניכר שמשלם יותר מהרגיל, אולם להוסיף יותר תשלומים למעלה מן הרגיל, וכן סוג תשלום שאינו רגיל, כגון לשלם עבור דירה פנויה רק 10% מהמחיר והיתרה בתשלומים, בוודאי אסור.

אבל במוצרים רגילים, כגון מקרר, מזגן וכדו', שהדרך לקנותם גם במזומן וגם בתשלומים, אין שייך היתר זה.

ו. ההעלאה היא מסיבה אחרת

באופן שיש לתלות שההעלאה היא מחמת סיבה אחרת, כגון מפני הטרחה שנגרמת למוכר ע"י התשלומים, או מפני הוצאות שונות שיש לו בגלל התשלומים, מותר למכור ביוקר, ואף אם יש מחיר ברור לחפץ, ואף שמודיע לו שאם ישלם מיד ישלם פחות.

אולם באופן זה אסור לבקש יותר מהמחיר שגובים על טרחה זו או הוצאות אלה, וכן אסור שיהיה הסכום תלוי במדת זמן דחיית הפרעון וכדו'.

פרטי איסור 'מפרש'

ז. מפרש לו

אם המוכר מודיע לו בפירוש שאם ישלם בזמן קבלת החפץ יקבל זאת במחיר זול יותר [אף אם אינו נוקב בסכום מסויים], או שמודיע לו כי אם ישלם לאחר הזמן יקבל מחיר יקר יותר, אסור לשלם את המחיר היקר.

ח. מפרסם בכתב

וכן אם המוכר מודיע זאת בכתב, כגון כשתלויה מודעה בחנות המודיעה על שני האפשרויות, או כשדבוקה תווית מחיר על החפץ, או שהמוכר מפרסם זאת בעיתון וכדו', ג"כ אסור לשלם את המחיר היקר בגין האיחור. וכן אם מפורט בחשבונית שיש תוספת מחיר בגלל התשלום המאוחר, אסור.

ט. לשלם במזומן

ופשוט, שבכל אופן מותר לשלם במזומן ולקבל את המוצר מיד במחיר הזול, ואפי' הודיע לו כבר שני מחירים, שאז אין כאן שום הלוואה, וכל האיסור במפרש הוא רק לשלם בתשלומים.

י. הציע כבר את המחיר הזול

 

אם כבר אמר לו המוכר את המחיר הזול [המיועד לתשלום במזומן], ואח"כ אומר לו הלקוח כי הוא אינו משלם אלא לאחר זמן, אסור למוכר לומר לו את המחיר השני – היקר יותר, וכאמור.

המוכר חוזר בו מהמחיר שסוכם במזומן

יא. אולם רשאי אז המוכר לומר ללקוח כי הוא חוזר בו מהמחיר, ועתה אף אם ישלם במזומן ישלם את המחיר היקר.

ומ"מ עצה זו אינה מועילה אלא אם הוא חוזר בו קודם חלות המכירה, אבל אם אחר שכבר חלה המכירה רוצה הלקוח לשלם לאחר זמן, אין עצה זו מועילה.

פרטי איסור 'יש לו מחיר קבוע'

יב. האיסור

חפץ שיש לו מחיר ברור וקבוע, דהיינו שהוא נמכר בכל מקום במחיר זה, או שמחירו ידוע ע"י הנתונים של גודל החפץ ומשקלו וכדו', אסור לבקש עליו יותר ממחירו אפי' במעט, שבזה ניכר שמשלם עליו יותר.

ולכן, מוצרים שמחירם נקבע ע"י החברה, והם נמכרים בכל החנויות במחיר זה, וכן מוצרים שיש עליהם פיקוח ממשלתי [כגון לחם, חלב וכדו'], אסור לבקש עליהם יותר בגין תשלום מאוחר.

יג. מוצר שמחירו משתנה

מוצר שיש לו מחיר ברור אך הוא משתנה כל הזמן, אין זה נחשב שיש לו מחיר ידוע, ומותר לבקש עליו יותר למשלם לאחר זמן.

יד. מחירו נע בגבול מסויים

מוצר שאין לו מחיר ברור, אולם מחירו נע רק בגבול מסוים, מותר להעלות את מחירו רק עד המחיר המקסימלי שיש המוכרים אותו במחיר זה, אך יותר מכך, אסור.

ולכן רוב המוצרים [כגון מוצרי אכילה, כלי מטבח וכדו'], מותר להוסיף על מחירם רק עד שיעור שעדיין רגילים למכור במחיר זה, אבל יותר מזה אסור.

טו. מחירו אינו קבוע כלל

מוצרים שאין להם מחיר קבוע כלל [כגון ארון ספרים שיש בו פריטים רבים, שמלה בהזמנה מיוחדת וכדו'], מותר להוסיף עליהם במחיר למשלם לאחר זמן.

פרטי איסור 'מחיר גבוה'

טז. האיסור

אם המוכר מבקש מחיר גבוה מדי בגין התשלום המאוחר, אסור אף במחיר שאינו קבוע.

יז. שיעור ההעלאה

שיעור ההעלאה המותרת, כתבו הפוסקים שהיא עד עשרים אחוז מהמחיר הרגיל, אך יותר מעשרים אחוז אסור להעלות בגין תשלום מאוחר [כגון חפץ שמחירו מאה , אסור לבקש עליו יותר ממאה ועשרים ].

יח. נדל"ן

דירות ושאר נדל"ן מותר למכרם בתשלומים מאוחרים אף אם מעלה את המחיר ביותר מעשרים אחוז, כיון שפעמים משלם אדם על דירה יותר משויה.

דינים שונים

יט. קביעת המחיר לפי יום התשלום

הקונה חפץ ומשלם לאחר זמן לפי מה שיהיה מחירו בעת התשלום, בין אם יוזל או יתייקר, דינו כמוכר ביוקר לאחר זמן, ואינו מותר אלא בשני התנאים: 1. שלא יפרש לו שאם ישלם עכשיו יהיה במחיר של עכשיו ואם ישלם לאחר זמן ישלם כשעת התשלום. 2. שאין מחירו ידוע.

אולם אם מפרש לו או שיש לו מחיר ידוע, אסור לו לקבוע מחיר כשעת התשלום.

כ. קביעת מחיר לפי יום ההספקה

הקונה חפץ ומתנה עם המוכר לשלם לו כפי המחיר שיהיה בשעת ההספקה, מותר בכל אופן.

ולכן הקונה מזגן או מקרר וכדו', ויודע שהמחיר עומד לרדת בקרוב, ומסכם עם המוכר שישלם לפי המחיר בעת ההספקה בכמה תשלומים החל משעת ההספקה ואילך מותר גם אם בסוף עלה המחיר.

כא. קנה במחיר היקר ורוצה לחזור בו

קנה את החפץ במחיר היקר, רשאי לחזור בו ולהציע למוכר לשלם במזומן במחיר הנמוך יותר, כיון שאין כאן הלואה כלל שהרי משלם מיד.

כב. מכירה שאינה גמורה

אם המכירה אינה גמורה ויש עדיין זכות לקונה לחזור בו, וגם האחריות היא עדיין על המוכר, מותר לקחת מחיר יותר יקר בעת התשלום, כיון שרק אז למעשה נגמר מעשה המכירה, שאז עוברת האחריות אל הקונה ויותר לא יוכל לחזור בו.

כג. ליסינג

ולכן בליסינג – דהיינו השכרת רכב בתכנית מסויימת שבה הקונה משלם כל חודש למשך שנים עד שהרכב הופך להיות שלו, ועד אז הוא יכול תמיד לחזור בו, להחזיר את הרכב ולהפסיק לשלם, וכמובן שמחיר הרכב בתכנית זו יותר יקר ממחיר רכב במזומן – הדין הוא שאם אחריות הרכב מוטלת על הקונה במשך זמן השכירות אסור, אך אם האחריות היא על המוכר או על חברת הביטוח, אף אם ע"י זה דורש המוכר לשלם יותר עבור הביטוח, מותר בתנאי שידוע להם שהרכב עדיין אינו שייך לקונה.

כד. לקנות במחיר יקר ולמכור בזול

אם היה זקוק לכסף, אסור לו לקנות חפץ כל שהוא בתשלום מאוחר במחיר היקר [אפי' באופן המותר] כדי למכרו לאחר מכן במחיר זול לאדם אחר שישלם לו במזומן, כיון שאז ניכר הדבר שהיא הלוואה ולא קניה בתשלומים.

 

כה. לקנות במחיר יקר ולמכור בזול

אולם אם בשעת הקנייה לא היה בדעתו למכרו בזול ורק לאחר מכן רוצה למכרו משום סיבה שהיא, מותר.

כו. בלשון הלוואה

אם הלקוח ביקש הלואה מהמוכר, והמוכר הציע לו למכור לו חפץ כל שהוא והוא ישלם לו על כך מאוחר יותר במחיר יקר, אסור, אפי' אם אינו נותן לו אפשרות של מחיר זול במזומן, כיון שאז נראה הדבר כהלוואה, והרי לא התירו זאת אלא במכירה ולא בהלוואה.

כז. החזרת הריבית

ואם כבר שילם למוכר באחד מהאופנים האסורים, אין המוכר חייב להחזיר לו את הכסף, אלא אם כן הוא רוצה לצאת ידי שמים, כמבואר להלן (בפרק יט)<FX2.0>כח.

כח. היתר עיסקא

יש להבהיר כי אפילו באופנים האסורים מן הדין, ישנה אפשרות לשלם יותר מן הרגיל ע"י עריכת היתר עיסקא כדין כמבואר להלן (פרק כ).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל