תרומות – לחץ כאן

האם אפשר לברך שבע ברכות באמצע הסעודה?

שאלה:

האם אפשר לברך ז' ברכות באמצע הסעודה ואחר להמשיך הסעודה ואח"כ לברך ז' ברכות, כך שלא להפסיד את הז' ברכות כשהסעודה נמשכת אחר צאת הכוכבים.

תשובה:

שלום רב,

אכן אם מסיימים את ימי השבע ברכות באמצע השבוע, א"א לברך בלילה גם כאשר התחילו את הסעודה מוקדם. ראה שו"ת בית הלוי ח"א סי' לט.

אולם א"א לברך שבע ברכות באמצע הסעודה כפי שהצעת. ראה בשמירת שבת כהלכתה (ח"ב, פרק נט הערה עג) שכתב: "ועיין בספר הזכרון לזכרו של הגרי"י ויינברג זצ"ל דף סה בשם הגרש"ז אויערבך שליט"א דגם לא יברכו שבע ברכות באמצע הסעודה לפני השקיעה דברכתם היא לבטלה, דבעינן שיסמוך ז' ברכות לברהמ"ז דוקא ע"ש. ועוד שמעתי מהגרש"ז אויערבך שליט"א דיש לעיין, לפי המנהג שמכבדים לברך שבע ברכות גם לאנשים שלא אכלו ואינם חייבים בברהמ"ז (עיין בזה בשו"ת יביע אומר ח"ג סי' יא סוס"ק ז ובהשמטות שם שו"ת חשב האפוד ח"א סי' ט) אפשר שיכולים בכה"ג להקדים ולברך שש או שבע ברכות לפני ברהמ"ז כי לא מסתבר דמה שאחרים מברכים הוא רק מדין ערבות לאלה שחייבים בברהמ"ז כיון שיודעים לברך בעצמם וצ"ע עכ"ל". 

אולם בספר פסקי הלכות יד דוד ח"ג עמוד יא כתב שלכתחילה אפשר גם לברך שבע ברכות באמצע הסעודה. אולם הלכה למעשה ודאי שא"א כאשר יש פוסקים הסבורים שא"א לעשות כן. 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל