להצטרף לתפילת ערבית כשהציבור עומדים בשמונה עשרה

רבני בית ההוראה
4 Tishrei 5780

שאלה:

שלום אם אדם מגיע למעריב באיחור, והציבור לקראת שמונה עשרה או אפילו התחילו שמונה עשרה. האם הוא יכול להצטרף וייחשב שהתפלל במניין? והאם עליו להתחיל בשמונה עשרה ולאחר מכן להשלים את הברכות וקריאת שמע או שחשוב הסדר? תודה

תשובה:

שלום וברכה

כיון שחכמים קבעו סדר לתפילה, כאשר יש אפשרות למנין אחר בלא נזק משמעותי, ודאי אין להצטרף עמהם, אלא ימתין למנין הבא, אבל כאשר אין מנין זמין, מותר להצטרף עמהם לתפילת שמונה עשרה ואחר כך להשלים קריאת שמע בברכותיה, כיון שבערבית אין כל כך הקפדה על סמיכות גאולה לתפילה, אחר שבלאו הכי אנחנו מפסיקים בין גאולה לתפילה בברכת השכיבנו.

מקורות:

ראה שו”ע סי’ רלו סעי’ ג, וראה כף החיים שם ס”ק כב שלפי המקובלים אין לשנות את סדר התפילה, וראה הליכות שלמה פי”ג אות יג שבאופן זה יתחיל ברכות ק”ש מיד לאחר ברכו האחרון שבסוף התפילה, כפי שתמיד מתחילים אותן לאחר אמירת הברכו הראשון.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *