שמע את המגילה תוך כדי שחושב גם על דברים אחרים

רבני בית ההוראה
כ"ו אדר א' ה'תשע"ט

שאלה:

כששומע מגילה אם חושב על דברים אחרים מה הגדרה של אינו מכוון בלועז שומע לא שייך לכוון, אם כן אם יושב וקול המגילה נכנס לאזנו ואינו משים לב האם יצא. או אם מסתכל על הפלאפן

תשובה:

שלום וברכה

אם שמע את כל המילים והוא עוקב אחרי הבעל קורא, גם אם אינו מרוכז לגמרי בתוכן המילים, יצא ידי חובתו, לא גרע ממי ששמעה מתנמנם שיצא ידי חובה. אמנם יש שהחמירו בזה שאם היה לבבו פונה לדברים אחרים כמו אדם הטרוד בעסקיו, אף אם שמע את כל המילים לא יצא, ולכן הנהגה ראויה היא למי שיש לו מגילה כשרה להסתכל בה בקריאה ולקרוא בלחש יחד עם הבעל קורא [באופן שלא יפריע לסובבים].

מקורות:

ראה משנה ברורה בסי’ תרצ ס”ק מח, ובבאר היטב שם שצידד לקולא, ולעומתו בלבושי שרד על דברי המגן אברהם שם ס”ק טו שמצדד לחומרא. ולדינא נראה שמנהג העולם להקל בזה בדיעבד שאינו חוזר וקורא כיון ששמע כל מילה.

2 תגובות

    יוחנן:

    רק קרא מתנמנם יצא לא השומע

    רבני בית הוראה:

    בגלל השאלה אם שמע כל מילה, בלי הנדון הזה, היא גופה המחלוקת בין הפוסקים שהזכרתי האם יש חילוק בין השומע לקורא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *