ברכה על נטילת ידים בליל הסדר כשאוכל כזית אחד

שאלה:

בס"ד נסתפקתי במה שפסק מרן השו"ע (סי’ קנח ס"ב) שרק אם אוכל כביצה פת יברך על נט"י, האם צריך לאוכלה בכדי אכילת פרס? ומצאתי בזה ג’ שיטות: א. הכה"ח [סי’ קנח סק"ט, בשם שו"ת שנות חיים (קלוגר, סי’ רלט) והביאו בפתחי עולם ומטעמי השולחן (אות ה)] כתב שצריך לאכול הכביצה כולה בכדי אכילת פרס. וכ"כ בתהלה לדוד (אורטנברג, סק"א). [כן משמעות דבריהם, אולם יש לדחוק ולבאר כוונתם שצריך לאכול כל כזית מהכביצה בכא"פ]. ב. בסידור לבעל השו"ע הגר"ז (סדר נטילת ידים ס"ס יז) כתב שצריך לאכול כל כזית מהכביצה בכא"פ בלי הפסק ביניהם, וכ"כ בקצות השולחן (ח"ב סי’ לו). וכ"כ בשבט הלוי (ח"ו סי’ ס אות ג) והוסיף שיש להקל לשער כא"פ ט’ דקות, וכ"כ בשם הגרי"ש אלישיב (אשרי האיש ח"א פל"א אות טו). [וכ"כ בהליכות עולם (ח"ב עמ’ קיג) לעניין קביעת סעודה על פת הבאה בכיסנין]. ג. בספר אהלי שם (או"ח ח"ב, סי’ קנח סק"ב) כתב שאם אכל את הכזית הראשונה בכא"פ, יכול לאכול את הכזית השניה אף בזמן ארוך, עי"ש טעמו, והוסיף שכן המנהג ויש כמה ספקות לסמוך על זה [והביא שכ"כ בשבט הלוי, אולם שם למסקנתו יש להקל רק לשער בכא"פ הארוך כנ"ל]. וכ"כ בשו"ת מענה לשון (חפוטא, ח"ה או"ח סי’ כ). וע"ע בספר שאו ידיכם קודש (סקי"ד). ונראה להוכיח דלא כשיטה זו האחרונה, ממקור דברי השו"ע – הרוקח (מובא בב"י), שכתב שלמוציא מצה א"צ נטילה דאינו אוכל אלא כזית, ואם נכונים דבריהם הרי אוכל כזית נוספת לכורך וכן לאפיקומן. ויש בזה נפק"מ גדולה בליל הסדר, למי שאינו מחמיר לאכול כביצה מצה לאפיקומן או למוציא מצה, האם יש להורות לו שלא יברך על נט"י? [וראיתי שעורר ע"כ בתשובות והנהגות ח"ה סי’ קלג אות ב].

תשובה:

חז"ל אמרו שאלת חכם חצי תשובה, נראה שיש להוסיף ששאלת תלמיד חכם, תשובה שלמה! הרבה אין לי מה להוסיף, למעט נקודה חשובה, שכל אדם שמקפיד לאכול במוציא מצה כשיעור חזון איש, כולל בתוכו בעצם ביצה לשיטת רבי חיים נאה, וכיון שמנהג העולם בשיעורי האכילה הרגילים לענין ברכות הנהנין לברך כשיטת רבי חיים נאה, ממילא לחשוש לשיטה זו שכאמור רבים חלקו עליה, ולהמנע מברכה על הנטילה, זה כבר רחוק עד מאוד. ממילא אין כל כך מקום לשאלה, כי ברור לכאורה שאם אדם ישאל אותנו מה עדיף, לאכול כזית רבי חיים נאה במוציא מצה ועוד כזית רבי חיים נאה באפיקומן, או לאכול רק כזית אחד בשיעור חזון איש במוציא מצה, אני חושב שעדיף כזית אחת בלבד במוציא מצה כשיעור חזון איש. ממילא האדם הזה שאנחנו מדברים עליו שמסוגל לאכול אפיקומן, ממה נפשך נציע לו לאכול כזית חזון איש בתחילה והוא ודאי מברך על הנטילה.

יום נעים.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל