חלה בדבש עד הושענא רבה / לישב בסוכה בהבדלה

רבני בית ההוראה
19 Tishrei 5779

שאלה:

שלום כבוד הרב,
1. האם יש עניין להטביל את החלה בדבש בכל סעודות השבת החל מראש השנה ועד הושענא רבה?
2. בשבת חול המועד סוכות, בהבדלה שלה מברכים על גפן. האם יש עניין שממש לאחר ההבדלה בסמיכות יש לברך מיני מזונות ולברך “לישב בסוכה” מכיוון שלא בירכנו לישב בסוכה לפני הגפן?

תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

אכן, כך נהגו בקהילות רבות בעיקר חסידיות, וכן הובא בס’ ארחות רבינו שכן נהג בעל הקהילות יעקב, לטבול את החלה בדבש עד הושענא רבה.

כדבריך, המנהג הפשוט הוא שלא מברכים לישב בסוכה על יין ההבדלה, ראה שבט הלוי ח”ו סי’ מב, וכן נראה במשנה ברורה תרלו ל ושער הציון ס”ק נז שמותר להבדיל בבית הכנסת, וכן הובא בס’ הליכות שלמה משמיה דהגרש”ז אויערבך, שהעיד על סבי זקני רבי מרדכי ליב קמינצקי שהיה נוהג לעשות הבדלה בבית הכנסת במוצאי שבת ויום טוב בסוכות, ולא הלך לסוכה, לכן כדי לצאת מהספק, המחמיר לעשות כדבריך לאכול גם מזונות ולברך לישב בסוכה, תבוא עליו הברכה [ברכת לישב בסוכה מועילה למפרע גם על שתיית היין, וכפי שהובא במשנה ברורה בסי’ תרלט שאפילו לאחר האכילה בדיעדב מועילה הברכה].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *