איך אומרים שנים מקרא ואחד תרגום? קריאת שמע שעל המיטה לאחר חצות

רבני בית ההוראה
ח' אייר ה'תשע"ז

שאלה:

שלום ..
א.האם יש מקור לשיטה שקוראים את כל הפרשה פעמיים ואז פעם אחת תרגום?

ב.האם אפשר לקרוא את השניים מקרא בזמן קריאת התורה? שהרי אני עוסק באותו עניין..

ג.האם צריך לקרוא ק”ש שעל המיטה מיד כשיגיע חצות הלילה אפילו כשאני נשאר ער(נדמה לי הבן איש חי מביא את זה)? ואם כן אז איך לנהוג כשאני הולך לישון?

או לומר ק”ש על המיטה רק לפני שאני הולך לישון?

תשובה:

לכתחילה כדאי לעשות שנים מקרא באחת הדרכים שהובאו בפוסקים, או לקרוא פרשה פרשה [פתוחה וסתומה וכו’] או פסוק פסוק. בדרך שאתה מציע גם יוצאים ידי חובה בדיעבד, אבל היא אינה לכתחילה [ראה ערוך השולחן סי’ רפה סעי’ ז שנראה מדבריו שאין צורה אחת בלבד לקרוא שנים מקרא וניתן לקיים מצוה זו בדרכים שונות].

ואכן, יש שסברו שמותר לקרוא את כל הפרשה עם הבעל קורא בלחש, ואחר כך לקוראה פעם נוספת עם התרגום, והביא דבריהם בהרחבה בס’ ילקוט יוסף סי’ רפה ראה שם. כמו כן יש שנהגו כל יום לקרוא קצת, ביום ראשון עד שני ולמחרת עד שלישי, ולמנהגם גם זה לא נעשה בדרך הרגילה שהובאה בפוסקים, וראה ארחות רבינו שכך נהג לפעמים בעל הקהילות יעקב, והכל כנראה בהסתמך על הערוך השלחן הנ”ל.

אינני מכיר בן איש חי כמו שהזכרת, מנהג העולם כמשמעות המשנה ברורה בסי’ רלט שתמיד יש להסמיך את אמירת הקריאת שמע לשינה כמה שיותר, ראה שם שאף הארך לדקדק לעשות כך בליל עונה לאחר התשמיש ולאחר שיטול ידיו, אף שודאי סבר להקפיד לכתחילה לקיים את התשמיש לאחר חצות הלילה.

2 תגובות

  משה:

  תודה רבה..
  אם כך מדוע אנו אומרים קריאת שמע בחצות הלילה בליל שבועות ובהושענא רבה?
  והרי אנחנו הולכים לישון רק לאחר שחרית.

  רבני בית ההוראה:

  אינני מכיר מנהג כזה. אולי נוהגים כך בגלל שאצל בני ספרד מאוד היה מקובל להתפלל ערבית לפני צאת הכוכבים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *