האם מותר לעשות בדיקת זרע

רבני בית ההוראה
25 Sh'vat 5777

שאלה:

שלום רב,
האם בדיקת זרע מותרת גם אם לא משתמשים בו אחר כך אלא רק לבדיקה?

תשובה:

שלום רב,

אף פעם לא ניתן להשתמש בזרע לעבר תהליך של בדיקה.

כמובן שגם הוצאת זרע לצטרת בדיקה התירו הפוסקים משום שאין זה נחשב לאיסור זרע “לבטלה” שהרי הוא לא נועד לסיפוק היצרים אלא למטרה ברורה.

מקורות:

רבים מהפוסקים התירו גם לצורך בדיקה, שו”ת שבט סופר אבה”ע סי’ א’, מהרש”ג ח”ב סי’ רמג, אחיעזר ח”ג סי’ כד, אגר”מ ח”א סי’ ע’, ועוד פוסקים, וראה עוד בשו”ת מנחת שלמה ח”ג סי’ קג אות טז שהוסיף שגם באופן שיש לו בן ובת מותר להוציא זרע לצורך בדיקה ואף מצות שבת בכלל, שהרי סוף סוף זה אינו כמוציא לבטלה. וראה גם בשו”ת מנחת יצחק (ח”ג סי’ קח אות ה’).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *