לתרומות לחץ כאן

יציאה בכסא גלגלים במקום שאין עירוב

שאלה:

שלום לכבוד הרב, מי שלא יכול ללכת, האם מותר לו לצאת בשבת, במקום שאין עירוב, עם כסא גלגלים? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

כאשר אדם אחר נושא אותו בכסא ודאי אסור, כשאינו יכול ללכת כלל זה איסור תורה, וכשיכול ללכת לבד ויש בזה את הסברא של חי נושא את עצמו הוא איסור דרבנן. אבל כאשר הוא מסיע את עצמו לבד, בשו"ת אגרות משה ח"ד סי' צ מצדד להקל בזה, משום שהכסא באופן זה המשמש אותו להילוך נחשב כמו נעל, אולם הגרש"ז אויערבך החמיר בכך, ראה שש"כ פרק לד הערה קג במהדורה הישנה והובא בהרחבה בארחות שבת פרק 28 הערה רעו, וצידד שהוא איסור תורה.

מקורות:

דברי האג"מ שם: אבל לע"ד יש טעם גדול להתירו שישב על כסא עם אופנים שיכול לגלגלה בעצמו דהוא כמנעל שלו ועדיף ממנעל, דבמנעל לא כל דבר שנועל על רגליו מותר לצאת בשבת כמנעל של עץ לרש"י שבת דף ס"ו ע"א אליבא דר' יוסי, אלא הוא כבגד מאחר שיושב עליו ואף שאינו קשור להכסא הוא בגד שלו שמותר, כשליכא חשש דמשתליף ואתי לאתויי, וכמו שמותר בשבת לצאת קיטע בכסא וספסלים קטנים שבידו והספסלים אינם קשורים, והתוס' התם דף ס"ה ע"ב סוף ד"ה הקיטע וביומא ריש דף ע"ט ד"ה הקיטע הוכיחו מזה להתיר לילך במקלות למי שאינו יכול לילך בלא מקל, וברא"ש בשבת שם מפורש דהראיה הוצרכו מחמת דאוחזן בידו בעלמא בלא קשירה, ואיפסק כן בש"ע או"ח סימן ש"א סעי' ט"ז וסעי' י"ז.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל