פדיון כפרות עכשיו

הכנסת כלב לסוכה

שאלה:

יש לנו כלב שגר איתנו בתוך הבית ממש, ישן על הספה יש לו פינה בסלון של אוכל ומים לפעמים מאכילים אותו במאכלים שלנו ממש מהיד, בן בית לחלוטין.
יש לי כמה שאלות:כשאני בונה סוכה:
1. מותר לו להיכנס לסוכה?
2. מותר לו לישון בסוכה איתי?
ואם אפשר מקורות בבקשה תודה

תשובה:

 
 

שלום וברכה

נראה שמותר להכניס בעלי חיים לסוכה, אולם ודאי חובה שמקום הסוכה יהיה נקי מבע”ח שעלולים לעשות צרכיהם בסוכה, שאלו אין להכניסם.
כאשר הבע”ח עשויים לנוי, כדגים באקווריום, נראה שאין בזה איסור ונחשב לנוי סוכה. [אך בתוכים בכלובם, כיון שמלכלכים את מקום מושבם נראה שאין להכניס לסוכה].

מקורות:

במסכת סוכה מבואר בכמה מקומות שמותר לעשות סוכה ע”ג גמל, וכן שמותר לעשות מחיצה מבעלי חיים דהיינו שאם חסרה לו דופן מותר להעמיד בהמה שם כמחיצה וצריך לקושרה שלא תברח, ומבואר שמותר להכניס בע”ח לסוכה או להשתמש בהם לסוכה, אולם יש לדקדק קצת שחז”ל כתבו (סוכה כד.) לגבי מחיצה דווקא “בהמה” ולא כתבו “בעלי חיים”, ואילו לגבי לעשות ע”ג הגמל נקטו גמל, ואולי שבאמת לגבי מחיצה יש להעדיף לעשות דווקא בבהמה טהורה, שהרי אפילו גוי כתבו הפוסקים שעדיף שלא להכניס לסוכה כמו שכתב השפתי כהן (על התורה פרשת אמור דף נח: סוד”ה ובזוהר) “על כן צריך לשבת בה באימה ויראה בבושה וענוה ולא ימשך אחר אכילה ושתיה שלא יבא לידי דברי נבלה, ולא יכניס לתוכה עובד גילולים [-נכרי] שהסוכה היא צלא דמהימנותא ועו”ג לית ליה מהימנותא ואז בורחת הקדושה וכו’ כל שכן אם בא כותי ובפרט שהוא עובד ע”ג וכו’” עכ”ל, וראה במדרש פנחס שכתב שיש להזהר אפילו שלא לעשות את הסוכה ע”י נכרי, ובשו”ת אפרקסתא דעניא (ח”ג יו”ד סי’ ריט) הביא לדייק כן גם מדברי הפייט בסוכה, ו

יתירה מכך יש מקום להוכיח שאין איסור, שהרי בירושלמי (מגילה פ”ד ה”ג) אמרו שמותר להכניס חמור לבית הכנסת ומזה דן בשו”ת אג”מ (או”ח ח”א סי’ מה) שמותר בשעת הדחק לסומא להכניס כלב נחיה לבית הכנסת, [והיינו דווקא באופן שמותר גם אכילה ושתיה בביהכנ”ס כתלמיד חכם שביהמ”ד מקומו או במקום שעל תנאי עשויים כבתי כנסת בחו”ל], וראה שם שהוכיח שדברי הירושלמי הם לדינא, וא”כ כ”ש שמותר להכניס לסוכה, ואף לדעת החולקים על האג”מ (עי’ שו”ת חלקת יעקב או”ח סי’ לד) היינו משום שבעלי חיים בשעת התפילה עלולים להפריע למתפללים, אך עצם הכנסת בע”ח לביהכנ”ס בתנאים דלעיל שלא בשעת התפילה מותר אף לדעתו, וכל שכן בסוכה שאין בזה טעם זה.

אולם מאידך גיסא יש מקום לפקפק בהיתר זה, שהרי מבואר בשו”ע שכלים מאוסים אסור להכניס לסוכה, ולאחר שגומר סעודתו חייב להוציא את הכלים שנתלכלכו מהמאכלים, משום שזה בזיויון לסוכה, וא”כ בע”ח הרי טבעו הוא לעשות צרכיו אף בבית, וא”כ יוצא שעלול לעשות צרכיו שם וזה ודאי בזיון גדול לסוכה, ולכן נראה לחלק בין בע”ח העשויים לנוי ואינם עושים לכלוך כדגי נוי, לבין תוכים וארנבות וכד’ שעושים לכלוך, וכל מה שאמרו בגמ’ שמותר לעשות מחיצה מבע”ח הוא דווקא באופן שאין לו דבר אחר, שוודאי מותר, כמו שמותר להכניס כלי מאוס אם אין לו כלי אחר לאכול עמו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל