תרומות – לחץ כאן

"מאבל ליום טוב" – השתתפות האבל בשמחות – טבלה מסכמת

הרב שמואל די סיניי

רבים הדינים והחילוקים בענין השתתפות האונן והאבל בכל מיני שמחה. בנושא זה האריכו הפוסקים, עם כמה חילוקי דעות, ויכול להיות קשה למצוא במקור אחד את הדינים באופן מסודר. על כן נראה שכדאי להציג את הדינים העיקריים בטבלה, בתוספת הערות ומראי מקומות של כמה ספרי הלכה יסודיים. כאשר לא מצאתי דין מפורש השארתי משבצת ריקה, ואם הדין מובן בקלות מתוך השוואה וקל חומר מהדינים הקרובים נכתב באות נטויה.

סוג האבלות 8

סוג השמחה

אונן על אביו ואמו ועל כל  שאר המתים

תוך ז'

על אביו ואמו אחר ז' תוך שלושים על אביו ואמו

אחר שלושים כל י"ב חודש

על כל המתים אחר ז' תוך שלושים (בדרך כלל כמו על אביו ואמו1) על כל המתים

אחר שלושים

כל י"ב חודש

שמחת מרעות ובית משתה שאינו חייב לפורעה מיד לא נכנס2 לא נכנס2 לא נכנס2 לא נכנס3 נכנס2
שמחת מרעות ובית משתה שחייב לפורעה מיד אסור2 אסור2 אסור2 מותר2 מותר2
כשמשיא יתום ואם לא יאכל יתבטל אסור 4 אסור 4 מותר 4 אסור 4,1 ויש מתירים 5 מותר 4
סעודת מצוה^ שאין בה שמחה,  כגון מילה ופדיון בביתו מותר להזמינו אם אינו יודע6. יש אוסרים ויש מקילים 4 מותר
סעודת מצוה^  שאין בה שמחה,  כגון מילה ופדיון  חוץ לביתו אסור4 . אסור4 . בר מצוה של בנו מותר אם עומד ומשמש7 אסור לאכול4 ויש מתירים8. יש מתירים לאכול עם השמשים או משמש בסעודה ואוכל במקום אחר9. בר מצוה כשהנער דורש או ממש באותו יום מותר 10 . חנוך בית אם אומרים דברי תורה מותר 11 . בשבת יש מתירים בסעודת שלום זכר או ברית מילה או לעונג שבת (להתארח אצל חברו לסעודת שבת)  12 . ברית מילה ופדיון של קרוב, מותר 13. המנהג שלא לאכול 8. בשבת יש מתירים בסעודת שלום זכר או ברית מילה  או לעונג שבת (להתארח אצל חברו לסעודת שבת)  12 מותר 4
להיות מוהל ולאכול בסעודה אם יש אחר לא ימול. עדיף למול אחר הקבורה 14 חוץ לבית מותר, רק כשאין מוהל אחר, אבל אינו אוכל בסעודה15 . יש אוסרים בג'  ראשונים אבל בביתו מותר16. יש מתירים אפילו ביום ראשון כשאין אחר17 . ילבש בגדי שבת עד אחר המילה 8 מותר4 יש מתירים לאכול בסעודה שלא בביתם 18, 12
להיות סנדק (=בעל ברית) מותר19 ויש אוסרים אם לא שאין אחר הגון 14 מותר אבל אינו אוכל בסעודה . יש אוסרים להיות סנדק15 מותר4 מותר 18.
אבי הבן במילה ישתדלו להקדים הקבורה

14

לילה לפני המילה לא יעשה סעודה אלא יקרא למנין ויקראו פסוקים. ביום לובש בגדי שבת בזמן המילה גם אם נדחתה, מחלוקת על הנעליים. אם נוהגים למול בבית הכנסת פשוט  שהולכים. כלי זמר אסורים. סעודה בבית  יש אוסרים ויש מתירים אבל לא ישב על השולחן 20
מילה בבית הכנסת מותר אחר ג' 21
סיום מסכת אסור 22 מותר23
אבי הבן בפדיון יש לדחות הפדיון אחר הקבורה; כהן רק אם הוא יחידי ולא יברך14 אב ואם מותרים בסעודה בבית, לובשים בגדי שבת, מחלוקת על הנעליים . כהן יחידי בעיר מותר אפילו ביום א', אם יש אחרים מותר מיום ג'   24 לכוהן מותר25
חתונה שלא במקום סעודה כגון בבית הכנסת אסור 9 . יש מתירים רק לאבי או אם חתן וכלה 26 יש מתירים ויש אוסרים 9 מותר ויש מחמירים לשמוע הברכות בחוץ. יכול לברך תחת החופה, להכניס וללבוש בגדי שבת 9. יכול לברך תחת החופה, להכניס, ללבוש בגדי שבת 27 ויש אוסרים 5
חתונה עם סעודה יש מתירים לאבי או אם חתן וכלה, רק שלא יהיה להם מקום קבוע לאכילתם 28. יש מתירים לאחר ג' ימים ראשונים 29. יש מתירים לאבי או אם חתן וכלה להשתתף בסעודה אבל אסורים לשמוע שיר 30. יש מתירים אפילו לרקוד31 לא יכנס. יש מתירים לאכול עם השמשים ויש אוסרים. משמש ואוכל במקום אחר 9.  יש מתירים לאבי או אם חתן וכלה להשתתף בסעודה ולשמוע שיר 30. והוא הדין לשאר קרובים כשהעדרם עלול לפגוע בשמחה31.. סעודת "דגים" מותרת 8. אסור אפילו בבית 8

^ כולל סעודות חינוך הבית, חנוכה, בן זכר בליל שבת, סעודה בגמר מצוה, קנין ( בית לחם יהודה שצ"א, גליון מהרש"א במקום "קנין" כותב "שידוכין").

1. ש"ך שצ"א סע"ק ג, חכמת אדם קסו ב.

2. שו"ע יו"ד שצ"א ב.

3.ט"ז שצ"א סע"ק ב.

4. רמ"א שו"ע יו"ד סי' שצ"א ב.

5 . ש"ך שצ"א סע"ק ה.

6. ש"ע יו"ד ת"כ י"ב.

7. כל בו על אבלות עמ' 360 סי' כ"ז (בשם הריב"ד יור"ד כ"ב).

8. חכמת אדם קס"ו ב.

9. רמ"א שו"ע יו"ד סי' שצ"א ג. כל בו על אבלות עמ' 359 סי' כ"ג והערות 27, 28.

10. פתחי תשובה שצ"א סע"ק ה בשם דגמ"ר. כל בו על אבלות עמ' 360 סי' כ"ז מביא דעות חלוקות.

11. כנראה גם על אביו ואמו, כל בו על אבלות עמ' 361 סי' ל.

12. פני ברוך עמ' ריד-רטו.

13. כל בו על אבלות עמ' 360 סי' כ"ה (בשם יעב"ץ ח"ב קפ"א). פדיון עיין שם סי' כ"ו

14. פני ברוך עמ' 28-29.

15. כל בו על אבלות עמ' 293-294.  חיד"א בברכ"י שצ"א א מתיר (מובא במקור חיים רפז טו). פני ברוך עמ' רט הע' יד מתיר אפילו תוך ג'.

16. פני ברוך עמ' ריא.

17. כל בו על אבלות עמ' 293 סי' מ"ז

18. ט"ז שצ"א סע"ק ג כדעת הרמ"א. הרא"ש אוסר.

19. כל בו על אבלות עמ' 158 סי' י"ג בשם שו"ת שמש צדקה יו"ד ט

20. רמ"א יו"ד סי' שצ"א ב . פני ברוך עמ' רז-רט. שדי חמד אבלות אות נ, הובא במקור חיים רפז טו. על הסעודה, הרוקח כתב שאינו נכון ויש מתירים (ש"ך, חקרי לב). על איסור נעילה, כל בו אבלות עמ' 293.

21. רמ"א שו"ע יו"ד סי' שצ"ג ג.

22. כל בו על אבלות עמ' 297 סי' נ"ב,"ואם ירצה המסיים לבא לבית האבל התרתי".

23. ש"ך רמ"ו סע"ק כ"ז. דווקא אם הוא עצמו למד, בית לחם יהודה שצ"א. כל בו על אבלות עמ' 360 סי' כ"ט בשם שיבולי הלקט, מהר"ם מינץ סימן קי"ז. חכמת אדם קסו ב הביא את ההיתר בצ"ע.

24. פני ברוך עמ' ריא-ריב, רמ"א סי' שצ"א סע' ב.

25. פסק הרב פייבל כהן, ע"פ משנה ברורה תקנ"ט סע"ק ט.

26. פני ברוך עמ' ריב, אג"מ יו"ד ח"ב סי' קסט.

27. ט"ז שצ"א סע"ק ד

28. שו"ת אג"מ או"ח ד' סי' מ' סע"ק ט"ז, יו"ד ב' סי' קעא יו"ד ב' סי' קסט.

29. כל בו על אבלות עמ' 292 ע"פ  רמ"א יו"ד סי' שצ"ג ב.

30. מקור חיים רפז יח. שו"ת  מהרשד"ם יו"ד ר"ב. שו"ת מלמד להועיל יו"ד סי' קמ"ג.

31.הרב יהודה פריס, השתתפות אבל בנישואי קרובו, תחומים כ' עמ' 336

תודתי לדיין הרב גד אלדד שקרא את המאמר והעיר כמה הערות

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל