נזכר שלא בירך על הלולב – אחר הנענועים וקודם הלל

רבני בית ההוראה
22 Tishrei 5780

שאלה:

אדם שנטל לולב ונענע לארבע רוחות מטה מעלה וניזכר אח”כ שלא בירך , האם יכול לברך עכשיו? בבקשה גם מקורות תודה,

תשובה:

שלום וברכה

בחיי אדם כלל קמח סעי’ יא נקט, שגם אם נזכר לאחר הנענועים אבל לפני ההלל יכול לברך, כיון שעדיין לא נשלמה המצוה [ןלמעשה יסודו בתוס’ בסוכה לח א]. הביכורי יעקב תרנא ס”ק כ חידש הרבה יותר, שגם לאחר ההלל קודם ההקפה בהושענות ניתן לברך, אבל בזה החיי אדם הניח בצ”ע ולכאורה מספק אין לברך.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *