סעודת מצוה ביום הבר מצוה

רבני בית ההוראה
י"ד אלול ה'תשע"ז

שאלה:

ביום כ’ח בתשרי ימלאו לבני 13 נחגוג לו בע”ה למחרת בכותל האם צריך לעשות סעודת מצווה ביום שמלאו לו 13 בכ’ח תשרי?

תשובה:

שלום רב

המנהג הוא שעושים סעודה ביום הבר מצוה והיא סעודת מצוה. אם אין אפשרות ניתן לדחות, אבל כדאי להשתדל בענין זה.

מקורות:

על כך שסעודת בר המצוה נחשבת סעודת מצוה, ראה מגן אברהם סי’ רכה סעי’ ד וים של שלמה ב”ק פ”ד סי’ לז, על פי דברי הגמרא שם פז ע”א: אמר רב יוסף מריש הוה אמינא מאן דאמר הלכה כר’ יהודה דאמר סומא פטור מן המצות קא עבדינא יומא טבא לרבנן מ”ט דלא מפקדינא וקא עבדינא מצות והשתא דשמעית להא דר’ חנינא דאמר ר’ חנינא גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה מאן דאמר לי אין הלכה כרבי יהודה עבדינא יומא טבא לרבנן מ”ט דכי מפקדינא אית לי אגרא טפי”. ונראה מדבריהם שעיקר השמחה היא ביום שנעשה בר מצוה ולא בימים שלאחר מכן. וכן כתב בשו”ת דברי מלכיאל ח”א סי’ ג, עיי”ש שנשאל מאחד שלא היה סיפק בידו לערוך את הסעודה בזמנה אם לדחותה בכמה ימים, והתרעם עליו מאוד, שהואיל וטעם הסעודה הוא מחמת דברי הים של שלמה הנ”ל מה טעם יש לדחותה? וכ”כ בשו”ת מהר”ם בריסק ח”ב סי’ סח, אלא שכתב שם, שאם החתן אינו יודע עדיין לדרוש כהלכה ניתן לדחות את המסיבה עד שידע לדרוש.

2 תגובות

    צבי:

    לבני ימלאו י’ג ביום כיפור הקרוב (תשע’ט) כמובן שביום כיפור אי אפשר לערוך סעודת מצווה.
    האם יש עניין לעשות סעודה קטנה מיד במוצאי הצום או שממילא כיוון דאדחי אדחי?

    רבני בית ההוראה:

    מסתבר שאין ענין. רוב נחת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *