קונטרס יין ישמח, סימן ו’: האם יש חיוב לאכול בשר לשמחת החג?

רבני בית ההוראה
כ"ט סיון ה'תשע"ב
סימן ה תוכן עניינים  סימן ז

הרמב”ם (יו”ט פ”ו הי”ח) כ’ “והאנשים אוכלים בשר ושותים יין שאין שמחה אלא בבשר וכו’.” וכ”כ המאירי (פסחים קט.) , וכן פסק הטור (תקכט) . וכן משמע בר’ גרשום (חולין פג. נדפס על הגליון) שכ’ “חייב לקנות בשר בשביל שמחה יו”ט”. והב”י (תקכט) תמה על הרמב”ם שלכאו’ זה סותר לגמרא (פסחים קט.), ולכן לא הביאו בשו”ע. וכן נקט המ”א (תרצו טו).

וביש”ש (ביצה פ”ב סי’ ה) כ’ ליישב דעת הרמב”ם וז”ל: “דריב”ב לא בא למעט אכילת בשר, פשיטא שאין שמחה אלא בבשר דהא שמחת יו”ט היא הסעודה ולא נקרא הסעודה להיות בו לב טוב ושמחה בלא אכילת בשר, אלא שבזמן שבהמ”ק היה קיים היו אוכלים בשר שלמים והיו עומדים על קרבנותיהם והיה מספיק להם שמחה זו אפילו היו שותין מים בתוך הסעודה אם לא לכוס של ברכה, א”נ היו שותין בצמצום כפי צורך אכילה או מזוג הרבה ולא היו שותין לרוות גופו כדי לשמוח ביו”ט, אבל עכשיו שאין לנו שמחת שלמים והמקדש חרב וערבה כל שמחה אין שמחה אלא ביין וזולתה אינו יוצא בשמחת יו”ט, ואדרבא במה ישמח את עצמו אם לא שישתה וישכח ריש’ לשמח ולבטוח בה’ שיחזור אלינו, ואף בימי גלותינו בהיותינו בארץ אויבינו לא מאס ולא געל אותנו להפר בריתו תורה ומצוות מאיתנו כי תמיד הוא ה’ אלוקינו”. וע”ע בב”ח (תקכט) שיישב ד’ הרמב”ם באופן אחר. ובא”ר (תקכט, ו) הביא ד’ היש”ש שצריך גם בשר וגם יין, וכ’ שכ”ד הב”ח והדרישה ומהרי”ל ושל”ה (והגיהו שם שצ”ל שבלי הלקט במקום של”ה, ע”ש). וכ”כ במור וקציעה (תקכט). ((בדרכי חיים ושלום (שצה הע’ ב) הובא מעשה מהדברי חיים שהצטער מאד שלא היה לו בשר בהמה בחג ושמח מאד כשהביאו לו חתיכת בשר קטנה בגודל כזית.))

ובשו”ע הגר”ז (תקכט ז) נקט שאין חיוב לאכול בשר, ומ”מ מצוה יש בזה. וכן נקט הבה”ל (תקכט) ((לכאו’ צ”ע דהא לפי מה שנתבאר לעיל רוב הפוסקים סוברים שיש חיוב. ואולי משום שאף לגבי יין י”א שאינו חיוב, כמשנ”ת בסי’ ג, ואף שביין לא נפסק כן – מ”מ לענין בשר יש לצרף השיטות שאינו נוהג בזה”ז, וכנ”ל.)) . וע”ע ח”א קד בנשמ”א שכ’ בד’ הרמב”ם דר”ל בשר או יין, ובכל א’ מהם יוצא יד”ח. [וע”ע דרכי תשובה (יו”ד) פט סקי”ט, ויחוה דעת ח”ו לג]. ((וע’ כפו”ת סוכה מב: שהעלה צד שהרמב”ם מודה דא”צ בשר, וכ’ בשר- לזמן המקדש, וע”ש עוד תי’ שצריך בשר דיין לבד מזיק, וצ”ע. וע’ סה”מ עשה נד שעיקר השמחה ביין.))

[ובס’ ירושלים במועדיה (להגר”א נבנצל) שבועות (בשו”ת – שאלה י עמ’ רח) כ’: אדם שיש לו יותר שמחה במאכלים חלביים יאכל מאכלים חלביים משום שבזה”ז לא פשוט שיש חיוב אכילת בשר, ועל כן אין לבטל בשביל זה השמחה שיש לו במאכלי חלב. אמנם אם יכול כדאי שישתדל לאכול  בשר. עכ”ד.]

סימן ה תוכן עניינים  סימן ז

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *