הכשרת תנור לפסח

האם אפשרי להכשיר תנור לפסח?
ואם כן איך מבצעים את ההכשר?
תודה

תשובה

מי שרוצה להקל ולהכשיר תנור אפיה יש לו על מי לסמוך. אמנם יש הרבה שמחמירים שלא להכשירו (כמו שיבואר להלן).

[יש לציין שבתנור פרוליטי שיש לו מסלול שמנקה את עצמו על ידי שמגיע לחום גבוה ביותר, ודאי שיש להקל ולהכשירו].

אופן ההכשרה:ן יש לנקות את התנור מכל הלכלוך שבתוכו [עדיף לנקות עם חומרים שפוגמים את המאכל כמו אקנומיקה וכדומה], אח"כ יש להמתין 24 שעות, אח"כ יש לחמם את התנור לדרגת החום הגבוהה ביותר, למשך שעה לפחות.

מקורות

כידוע בענין הכשרת כלים הדין הוא כבולעו כך פולטו, דהיינו כלי שבולע בחום של כלי ראשון צריך להגעילו בכלי ראשון וכו', אמנם כל זה נאמר בדבר שבולע ע"י מים שדינו בהגעלה במים, אמנם תנור שבולע ע"י חום של אש הכשרתו כמו כן ע"י חום של אש, ויש לדון האם הכלל שנאמר כבולעו כך פולטו נאמר ג"כ בדבר שהכשירו ע"י ליבון ותנור שבולע ע"י שאופים בו בחום של 200 מעלות מספיק להכשיר אותו ע"י חום של 200 מעלות ולפ"ז ניתן להכשיר ג"כ תנורים שלנו ע"י שמחממים אותם לחום מקסימלי, שודאי לא בלעו ע"י חום גבוה מזה, וכן מבואר בשו"ת ערוגות הבושם סי' קי"ט וכ"ד המנחת יצחק ח"ג סי' ס"ז.

אמנם דעת הפמ"ג או"ח (סי' תנ"א א"א סק"ל) שדוקא לענין הגעלה אמרינן כבולעו כך פולטו אבל לענין ליבון שהכשרו הוא ע"י ששורף את האיסור שבלוע בתוכו כל שאין חומו מגיע לשיעור של ליבון חמור [שיעור ליבון חמור הוא שניצוצות ניתזין ממנו] אינו שורף את מה שבתוכו ולכן אף שתנורים שלנו אינם בולעים בחום גבוה אי אפשר להכשירם מכיון שאינם מגיעים לחום גבוה בשיעור של ליבון חמור וכ"ד האג"מ ביו"ד סימן ס' והגאון רצ"פ פרנק זצ"ל.

ונמצא שיש מחלוקת אחרונים אם אפשר להכשיר תנור שבלע איסור ע"י חימומו לחום גבוה או לא, אמנם יש לצרף עוד היתר להכשיר את התנור לפי שכל המחלוקת הנ"ל הוא בתנור שבלע איסור שצריך להכשירו ע"י ליבון חמור אמנם תנור שבלע היתר ורוצים להוציא את ההיתר הבלוע בתוך התנור לא צריך להכשירו ע"י ליבון חמור ומספיק להכשירו ע"י ליבון קל [שיעור ליבון קל הוא שאם מניחים עליו קש ישרף מחמת חומו], ועכשיו יש לדון לענין חמץ לפני פסח אם נחשב שהתנור בלע איסור או דלמא הואיל ועדיין לא הגיע פסח וחמץ מותר באכילה יש לדון את החמץ כהיתר ונמצא שהתנור בלוע מהיתר ומספיק להכשירו בליבון קל ותנורים שלנו אם מחממים אותם לחום המקסימלי הרי הוא מגיע לשיעור חום של ליבון קל, וידוע שנחלקו בזה כבר הראשונים ועיין בשו"ע או"ח סימן תנ"א ס"ד שדעת השו"ע שדינו כאילו בלע איסור והרמ"א כתב שיש מקילין שדינו כבליעת היתר ולענין הלכה כתב שנוהגין להקל כסברא ראשונה בדבר שדינו בהגעלה דסגי בליבון קל אבל בדבר שדינו בליבון יש להחמיר שצריך ליבון חמור, אמנם בנידון דידן הואיל וכבר ביארנו שי"א שגם אם בלע איסור אפשר להכשיר את התנור ע"י חימומו לחום הגבוה א"כ לגבי חמץ יש לצרף ג"כ את דעת הסוברים שחמץ נידון כהיתר וא"צ ליבון חמור, עוד סברא י"ל לדעת המקילים די"א שאם יש גוף חימום בתוך חלל התנור אין התנור בולע כלל ע"י זיעה, זהו הביאור בדעת המקילים להכשיר תנורים שלנו לפסח,

אמנם דעת המחמירים הוא דקי"ל שהעיקר הוא כדעת הסוברים שחמץ נידון כאיסור ויש הרבה אחרונים שסוברים שתנור שבלע איסור אין להכשירו בליבון קל רק בליבון חמור וכנ"ל ולכן ודאי יש מקום להחמיר בזה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל