הדלקת אש לפני שבת שנשארת דולקת בשבת

רבני בית ההוראה
23 Av 5779

שאלה:

Is one allowed to light a fire in an open fireplace before Shabbat and let it continue burning into Shabbat until it goes out on its own? The fire in an open fireplace is used for heat and to enjoy its light in the evening.

תשובה:

שלום רב,

מותר, כך בעם עושים בנרות שבת. מדליקים לפני שבת וזה ממשיך לדלוק משך השבת. ראה גם בנימוקי יוסף בבא קמא פרק שני שציין את הנקודה הזו שמדליקים בערב שבת וזה נשאר דלוק בשבת.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *