נתן הצעת מחיר זולה מדי והתחיל בעבודה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ"ג אייר ה'תשע"ב

קיבלתי הצעת עבודה בסכום מסוים עד גמר העבודה, אני לא איש מקצוע ולכן טעיתי ושיערתי סכום שלאחר תחילת העבודה התברר שאינו תואם לצפיותיי, ולאחר בירור קצר עם אנשי מקצוע נודע שהמחיר בשוק הוא כפול ממה שהצעתי.
האם אני יכול למשוך ידי מהצעה זאת או שמא עלי לגמור עד סיום העבודה.
נ.ב. ומה עם איסור “לא יחל דברו” גם אם יתרצה המעסיק לשלם יותר מכפי שנקבע וסוכם בינינו בע”פ.
תודה

תשובה:

שלום רב,

מותר לך לחזור בך, אבל לא תקבל שכר על החלק שעשית.

מקורות:

התחלת מלאכה בקבלן אינו חיוב גמור לגמור את העבודה, אלא שהחוזר בו ידו על התחתונה, שאם המזמין שילם על ההמשך העבודה יותר ממה שסיכם עם הראשון, הרי זה על חשבון הראשון עד כדי שכרו. עיין שו”ע חו”מ סי’ שלג סעיף ד. אמנם אם הקבלן משך את החפץ שהוא התחייב לתקן, יש סוברים שהוא חייב לגמור את העבודה, עיין בנתיבות שם סק”י, אלא שבמקרה זה שהקבלן סיכם על מחיר זול מדי, יוכל לחזור בו מצד דין אונאה בקבלן. עיין שו”ע חו”מ סי’ רכז סעיף לו.
לעניין אם יש איסור מחוסר אמנה, לכאורה תלוי במחלוקת בין שתי דעות שהביא הרמ”א בחו”מ סוף סי’ רד אם מותר לחזור אם המחיר השתנה, הרמ”א שם מכריע לחומרא ובשו”ת חתם סופר יו”ד סי’ רמו מכריע להקל. וכן כתב בשו”ת שבט הלוי ח”ז סי’ רלו אות ד ששדעת המתירים לחזור היא מחמת שיש טעות בהבטחה. אולם בנידון זה אינו נראה להחמיר, שיש יש דין אונאה. ואפילו אם לא קיבל לתקן חפץ מסוים יש סוברים שיש אונאה, עיין כאן במקורות אות ב-ג.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *