שימוש במחט הפרדה בברית מילה בשבת

שאלה:

השאלה היא אם שימוש במחט הפרדה בשבת זה "פסיק רישא"

תשובה:

אני שוב זוכה להעתיק בענין זה מספרו של ידידי הגאון רבי מרדכי אורי אנגלמן שליט"א רב מערב ראשון לציון:

א.     מותר להשתמש בשבת ב"מחט הפרדה" המיועדת להפריד לפני המילה בין עור הפריעה לבשר[1], ובלבד שיעשה כן בנחת ובישוב הדעת באופן שלא יוציא דם[2].

 [1] יעב"ץ במגדל עוז (נחל ט אות ה) וז"ל: ויש בני אדם שיש להם מחט של כסף גס וארוך ואין לו עוקץ חד בראשו, וממשמשין בו את עור הערלה דרך הנקב לבחון אם הוא דבוק בבשר הגיד, ומפרידין אותו בעזרת המחט. וסיים: דהשימוש בכלי זה הוא זהירות שאין בו נזק צער כ"כ. ע"ש.

 

[2] ודלא כמ"ש בשו"ת מנחת יצחק (חלק ח סימן צ) לאסור השימוש במחט המפריד בשבת דכיון שכל צורך המחט של הפרדה הוא להפריד אם דבוק, ואז בודאי הוי פסיק רישא להוציא דם. והביא עדות מוהלים מומחים שאמרו לו דרובא דרובא עושים חבורה והוצאת דם, ודימה זאת להא לאיתא בש"ס (כתובות ה' ע"ב ולהלן) גבי בעילת בתולה שדופן מתפרק מחבירו נעשה חבורה ויוצא דם בתולים, אך התם להלכה פסקינן דמותר, משום דדם בתולים מיפקד פקיד עיי"ש, משא"כ הכא דאמרינן דם חבורי מיחבר כדאיתא בגמ' (שבת קל"ג ע"ב). ע"ש.

 

אולם רבו מפוסקי זמנינו דס"ל דאין זה בגדר פסיק רישיה ומותר, וכמו שהביא בספר נשמת אברהם (יו"ד סימן רסד סק"ב) בשם הגרשז"א זצ"ל, ששמע כן ממוהלים מומחים. וכן כתב בשו"ת יחו"ד (ח"ו סימן נג) דאם עושים ההפרדה בנחת הרי שאין זה פסיק רישיה שיוציא דם. והוסיף עוד דאפילו אי הוי פסיק רישיה יש מקום להתיר, משום דהוי פס"ר דלא ניחא ליה באיסור דרבנן, דכמה פוסקים מתירים בזה. ע"ש. וציין עוד לדברי הגר"י גרינוואלד [שהיה אב"ד האחרון לפני השואה בעירנו חוסט שהיתה עיר גדולה לאלקים] בשו"ת חסד יהושע (חלק ג' סימן יט) שגם כן העיר בנידון מחט ההפרדה, שנתפשט המנהג בארצות הברית להשתמש בו, וכתב, שכמה פעמים ראה שבשעת מעשה ההפרדה היה נוטף דם. ואם כן בשבת יש לאסור משום חובל, ועל כל פנים צריך לעשות ההפרדה בנחת ולא בכח. ע"ש. ובשו"ת שבה"ל (חלק ד', יו"ד סוף סימן קלד) כתב, ולענין הפרדת עור הפריעה מבשר הגיד בשבת על ידי מחט ההפרדה, אם אינו פסיק רישיה לענין חבלה בודאי שמותר, ואם הוא פסיק רישיה צריך עיון להלכה. ע"כ. עכ"פ לדינא ס"ל להרבה מפוסקי זמנינו דאין זה בגדר פסיק רישיה, אלא בגדר דבר שאינו מתכוין, ואם כן הדבר מותר אף בשבת, ובלבד שיעשו זאת בנחת וביישוב הדעת. ויש עצה לזה שישימו קצת משחת וזלין על ראש המחט, דאז קרוב לודאי שלא יעשה חבורה.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל