תרומות – לחץ כאן

רחיצה וסירוק בשבת

שאלה:

למה אסור להסתרק/ להתקלח בשבת?

תשובה:

אסור לסרק שער בשבת, לא על ידי מסרק ולא על ידי מברשת, אמנם מותר להפריד את השערות באצבעות, כמו כן מותר לתקן את השער קצת, על ידי מברשת שהשערות שלה רכות, ואינה תולשת שיער, וצריך לייחד את המברשת ולהשתמש בה רק בשבת ולא בימות החול

 

כך מבואר בשולחן ערוך סימן ש"ג סעיף כ"ז שאסור להסתרק במסרק בשבת, משום שברור שיתלוש שער, אמנם עיין במשנה ברורה ס"ק פ"ז שמבואר שאם המסרק הוא משער רך שאינו משיר שער אפשר לתקן בו מעט את השער.

השו"ע: "אסור לסרוק במסרק בשבת ואפילו אותו שעושים משער חזיר שאי אפשר שלא יעקרו שערות. אבל מותר לחוף ולפספס ביד (בית יוסף):" מ"ב: "שלא יעקרו שערות – ומ"מ מותר לתקן מעט את שער הראש בכלי העשוי משער חזיר דדוקא לסרוק אסור בו דמשיר שער אבל לתקן מעט שרי ובמסרק אסור אף בזה ונהגו שיהיה הכלי העשוי משער חזיר מיוחד לשבת כדי שלא יהיה מחזי כעובדין דחול:"

 

וצריך לייחד את המברשת שיהיה מיוחד לשבת, היינו כדי שלא יהיה נראה כעובדין דחול [שמירת שבת כהלכתה פרק י"ד סעיף מ"ד].

ומה שמותר להפריד את השער בידיים מבואר ברמ"א שם ובמשנה ברורה ס"ק פ"ח: ולפספס ביד – היינו שמבדיל בידיו שערותיו זו מזו. וברמב"ם איתא חופף על שערו בידו וחוכך בצפרניו ואף אם נפל שער עי"ז אינו חושש שהרי אין כונתו להשיר ואפשר שלא ישיר ועיין לקמן בסימן שכ"ו ס"ט ויו"ד ובמ"ב שם שלא יחוף בדבר שמשיר שער ודאי:

רחיצה בשבת: אנסה לכתוב כאן בקיצור את כל הדינים בשאלה זו.

ראשית, יש להדגיש, שגם ברחיצה המותרת בשבת (כמבואר בהמשך) יש ליזהר מסחיטת שערות הגוף כאשר הם מלאים במים, וכן יש ליזהר מסחיטת המגבת בזמן הניגוב לאחר הרחיצה.

לענין רחיצה במים חמים: אם המים התחממו בשבת עצמה באיסור אסור להתרחץ בהם כלל, וכן מים שהתחממו בהיתר על ידי נכרי או על ידי קירוב המים לאש וכדו’.

אם המים התחממו מערב שבת, אין להתקלח בהם את כל הגוף ביחד אך יכול לרחוץ איברים מסויימים כל אחד בפני עצמו (בתנאי שבסופו של דבר לא ירחוץ את כל הגוף).

מים שהתחממו באמצעות דוד שמש:לדעת הרבה פוסקים אסור להשתמש בהם כלל בשבת, ויש המתירים במקום צורך (ובפרט לצורך תינוק) להשתמש במים אלו בשבת.

לענין רחיצה במים קרים: לכתחילה אין לרחוץ אף במים אלו בשבת כיון שיש לחשוש שיבוא לסחוט את השער, אך במקום צורך כגון בימים החמים או שיש טינוף על גופו ניתן להתקלח במים צוננים אף את כל גופו, וניתן להשתמש אף בסבון נוזלי (בלבד!) לצורך ניקוי הגוף ובלי ספוג.

במים פושרים שחומם פחות מ38 מעלות שהתחממו מערב שבת מותר להתקלח גם את כל הגוף במקום הצורך בתנאים דלעיל. [מים בחום פחות מ38 מעלות נחשבים פושרים ובזה אין גזירת רחיצה, כמו שכתב האגרות משה או"ח חלק ד' סוף סי' ע"ד ויש אומרים שב36.5 מעלות נחשב לפושרים, ומעבר לכך לחמים ראה בארחות שבת פרק כ"א הערה ח' וט'.]

יש לציין כי דעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל היא שמים שמתחממים באמצעות שעון שבת דינם כמים שהוחמו מערב שבת ומותר לרחוץ בהם אבר אבר, כך הביא בשמירת שבת כהלכתה פרק י"ד הערה י"ז.

מקורות הדין: לענין רחיצה בחמין ראה בשולחן ערוך סי’ שכ”ו: "אסור לרחוץ כל גופו אפילו כל אבר ואבר לבד אפילו במים שהוחמו מערב שבת בין אם הם בכלי בין אם הם בקרקע ואפילו לשפוך המים על גופו ולהשתתף אסור אבל מותר לרחוץ בהם פניו ידיו ורגליו" וברמ"א "הגה: או שאר איברים כל שאינו רוחץ כל גופו (בית יוסף בשם הרא"ש פרק תינוקות)"

ובמ”ב שם סק”ו: "או שאר אברים – ואשה שלובשת לבנים בשבת ויו"ט מותרת לרחוץ במקומות המטונפים בחמין שהוחמו מע"ש ויו"ט רק שתזהר לרחוץ בידים ולא בבגד כדי שלא תבא לידי סחיטה ויש נשים נוהגות שאין לובשות לבנים בשבת ויו"ט ובמקום שאין מנהג ידוע יש להתיר [אחרונים]:

 

לענין מים צוננים ראה בשמירת שבת כהלכתה פרק י”ד סעיף י”א במקורות שהביא בדין זה.

 

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל