לתרומות לחץ כאן

נטיעה בעציץ שאינו נקוב בשמיטה

שלום
האם ניתן למלא אדניות \עציצים בשתילים ולהניחם: 1-על קרקע ? 2- באוויר בעציץ תלוי ? 3- על קרקע מנותק [עציץ לא נקוב ] ? 4- על קרקע מנותק ביריעת ניילון או משטח פלסטיק ? הכל תחת כיפת השמים.

תודה רבה מראש

תשובה:

שלום רב

חכמים אסרו לזרוע או ליטוע אפילו בעציץ שאינו נקוב כאשר הוא תחת כיפת השמים, גזירה שמא יבוא לעשות זאת בעציץ נקוב שבאופן זה הדבר אסור מהתורה, לכן, כל האפשרויות שהזכרת אסורות בשנת השמיטה. ראה רמב"ם תרומות פ"ה הל' טז.

אולם, המיקל לזרוע בעציץ כזה בתוך הבית – שלא תחת כיפת השמים, אין למחות בידו.
מקורות:
הירושלמי בערלה פ"א ה"ב הסתפק האם דיני שמיטה חלים על הצומח בתוך הבית, וכתב הפאת השולחן סי' כ סעי' נב, שהואיל ושמיטה בזמן הזה דרבנן, דינו ככל ספק דרבנן שהולכים בו להקל, ומותר לזרוע בתוך הבית.אמנם, החזון איש בסי' כב ס"ק א דחה את דבריו, וכתב, שכיון שספקו של הירושלמי אמור גם בזמן שהשמיטה נהגה מהתורה, נחשב הדבר כספק דאורייתא שהולכים בו לחומרא גם בזמן הזה. יתר על כן כתב, שהואיל ומדרבנן יש חיוב תרומות ומעשרות גם בגדל בבית, מסתבר שגם לגבי שביעית החמירו, וכל ספקו ל הירושלמי אינו אלא אם איסור זה נוהג מדאורייתא או מדרבנן ולא להקל לגמרי.

אלא שכאן הורה החזון איש, שאף שאין הלכה כדברי פאת השולחן להתיר את הזרועה בתוך בית לגמרי, אחר שהורה כן הפאת השולחן, המיקל לסמוך על דבריו לגבי עציץ שאינו נקוב שבלאו הכי האיסור לזרוע בו הוא רק מדרבנן גם חוץ לבית, יש לו על מה לסמוך להתיר זאת לגמרי בתוך הבית.

אגב, דברי החזון איש הללו מהווים צירוף שמשתמשים בו בכשרויות המהודרות, לגדל ירקות עלים בחממות במצע מנותק, ובנוסף לכך הם מוכרים את החממות לגוי [כאן אין בעיה של הערמה כיון שהיהודי מסכים שהגוי יקח את כל המצע המנותק וישלם את דמיו, בניגוד למכירת קרקע ממש].

לגבי ההגדרה של עציץ בתוך הבית ראה מנחת שלמה סי' מא שמחלק בין קומת קרקע לאלו שעליה, ולעומתו בקובץ תשובות להגרי"ש אלישיב ח"א סי' רלב שמחמיר בכל הקומות, וע"ע שו"ת שבט הלוי ח"ו סי' קסז, ודעת המקילים בכל האופנים בס' חידושים וביאורים זרעים ח"ב סי' יא אות ח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל