סיכמתי עם מוכר שאני יקנה ממנו את המחשב

רבני בית הדין
י' תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

בס”ד שלום לרבנים שליט”א התקשרתי דרך מודעה לאדם שפרסם למכירה מחשב סיכמנו מחיר שאלתי אותו אתא תגיע אליי ותביא לי ? אמר לי אם נסכם אגיע עד אליך ביקש לשלוח כתובת בסמס שלחתי ,אמר שיתקשר בערב ,באמת התקשר ולא עניתי? לבינתיים התחרטתי כי הבנתי שיכול למצוא מחשב יותר טוב במחיר זהה ההשאלה שלי אם יש בעיה מי שפרע? או כל בעיה הלכתית אחרת? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

איסור מי שפרע שייך רק אם היה מתן מעות, ולא נעשה קניין אחר. וכאן שלא היה מתן מעות אין איסור מי שפרע.

אמנם יש איסור אחר של ‘מחוסרי אמנה’ – אדם שסיכם סופית עם המוכר שיקנה ממנו, יש לו לעמוד בדיבורו ואסור לו לחזור מדיבורו.

אמנם אם סיבת הביטול מחמת שמצא זול יותר, יש להקל שיהיה מותר לחזור בו. ומדת חסידות שלא לחזור גם בתרי תרעי. אמנם דוקא כשמצא זול ולא יכל לצפות זאת מראש. אבל אם מצא זול והיה ניתן מראש לצפות שיוכל למצוא זול יותר, לא יוכל לחזור מדיבורו.

בהצלחה.

מקורות:

איסור ‘מחוסרי אמנה’ – בתרי תרעי

בגמרא (שם מח, א): והנושא ונותן בדברים – לא קנה, והחוזר בו – אין רוח חכמים נוחה הימנו. [רש”י: אין נחת רוח לחכמי ישראל במעשיו של זה, אין דעתם נוחה עליהם, הימנו – על ידו.] ואמר רבא, אנו אין לנו אלא אין רוח חכמים נוחה הימנו. [רש”י: אנו אין לנו – קללה אחרת, אלא אינו הגון בעיני חכמים.]

ונחלקו הראשונים (שם מט, א) באופן שהשתנה השער האם מותר לחזור אחר שסיכם בדברים. דעת בעה”מ שמותר לחזור ואין בזה משום מחוסרי אמנה. ואילו רוב הראשונים – רמב”ן רשב”א ראב”ד ועוד – גם אם השתנה השער אסור לחזור מדיבורו. הרמ”א (שם סעיף יא) הביא את ב’ שיטות. וכתב שהעיקר להלכה שאסור. אמנם הש”ך שם הביא שהב”ח הסתפק בזה לדינא. מדברי הש”ך לא מבואר מאי דעתו בזה, האם חולק על הרמ”א, או שמסתפק בדבר. אמנם הקצות (סימן רכא) הבין שדעת הש”ך שהכריע להלכה שאין איסור. וכן נראה דעתו של החת”ס (יו”ד סימן רמו). גם בערוך השולחן נראה שהסיק שמותר לחזור בתרי תרעי, אך מדת חסידות שלא לחזור גם בתרי תרעי.

תרי תרעי –  השתנה המחיר בשוק, או השתנה הידיעה

בפשטות נשתנה השער הכוונה – שינוי שנעשה אחר הסכמת הדברים, שבזה יש סברא לומר שהיות והשתנה המציאות משעת ההבטחה, אומדים כוונתו שעל שינוי זה לא היה סיכום הדברים. ולכן מתירים לקונה למכור בזול במקום אחר. או לחילופין כשהתייקר אחר סיכום הדברים, מתירים למוכר לחזור מדיבורו, כיון שהשתנה המציאות.

ויש לדון באופן שמחיר הזול היה קיים בשוק בשעת ההבטחה, אלא שלא ידע מכך הקונה, האם יש את ההיתר של תרי תרעי – לדעת הסוברים שבתרי תרעי יכול לחזור בו. האם נאמר שדוקא כשהשתנה המציאות בשוק יש היתר לחזור בו. או גם אם לא השתנה, ומתחילה היה מחיר אחר בשוק, אלא שהקונה לא ידע שיש מחיר זול במקום אחר, נחשב כתרי תרעי. בקיצור: האם צריך שהמציאות תשתנה, או הידיעה תשתנה.

בנידון זה מצאנו בסמ”ע סימן שלג סק”א שכתב שאיסור מחוסרי אמנה דוקא אם חוזר בדבר שאין בו תועלת, אבל אם נמצאו פועלים זולים יותר אין איסור של מחוסרי אמנה. מדבריו נראה שגם אם נמצא זול, מותר לחזור. ולאו דוקא שהוזלו פועלים אח”כ. היינו שאם התחדש ידיעה שלא ידע מכך בשעת ההבטחה נחשב לתרי תרעי, ולא צריך שישתנה המציאות בשוק. וכן מבואר באבנ”ז (חו”מ סימן יז) שכתב שאם מצא אחר שיקנה יותר ביוקר נחשב כתרי תרעי. משמע שעכשיו התגלה לו ידיעה חדשה, ולא צריך שישתנה המציאות.

וכן מוכח בט”ז (יו”ד סימן רסד ס”ק ה) גבי אדם שהזמין מוהל אסור לחזור בו, וכתב הט”ז: שאם נזדמן לו אח”כ מוהל שהוא אוהבו או צדיק, ואנן סהדי דאלו היה שם בשעה שנתן להראשון למול היה נותן לזה, אין כאן משום דבר כזב, ומותר לחזור בו. עכ”ל. את דברי הט”ז ניתן לפרש שהמוהל השני לא היה בעיר, לכן נחשב שהשתנה המציאות ומותר לחזור. אמנם בחת”ס (סימן רמו. הובא בפת”ש ס”ק יא) מבואר שגם אם היה המוהל השני בעיר אלא שלא אסיק אדעתא להזמינו, מותר לחזור. ומבואר שגם אם לא השתנה המציאות אלא השתנה ידיעתו מותר לחזור בו.

ובביאור הדברים כתב הגאון הרב יוסף פליישמן (עלון המשפט גליון 51 סעיף 6-7) שישנם שני מצבים, שאם בשעת המקח היה יכול לברר אם יש מחיר זול, לכו”ע אינו נחשב כתרי תרעי, כיון שידע  שיכול למצוא מחיר ובכל זאת סיכם עם חברו. אך באופן שהיתה חסרה לו ידיעה בשעה שסיכם עם חברו, או שלא היה יודע שיגיע לו קונה עם מחיר גבוה, וכדברי החת”ס ‘דלא אסיק אדעתא’, נחשב כתרי תרעי, ויכול לחזור בו לשיטות שמקילים לחזור בו בתרעי תרעי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *