בן ארץ ישראל בחו”ל ביום טוב שני – מלאכות בצינעה

רבני בית ההוראה
כ"ז חשון ה'תשע"ט

שאלה:

שלום וברכה.
מה הדין של שימוש בפלאפון שיש בו אפליקציות שונות שאנשים יכולים לראות מתי היית בו לאחרונה.
האם בן א״י שנמצא בחו״ לא ביו״ט שני של גלויות. מותר להשתמש בצנעה בפלאפון או שאסור?

תשובה:

שלום וברכה

בן ארץ ישראל המבקר בחו”ל, אף שדעתו לחזור לארץ ישראל לאחר החג ואינו רוצה כלל להשתקע בחו”ל, מיד כשהגיע למקום בו יש קהילה יהודית החוגגת ביום טוב שני, נאסר עליו לעשות כל מלאכה ביום טוב שני ואפילו בצינעה בביתו, כך שאין רלוונטיות לשאלה. למי שמתיר מלאכה בצינעה [אין הלכה כך] זה נחשב צינעה.

מקורות:

ראה פסחים נב ע”א, שו”ע סי’ תצו סעי’ ג ובמשנה ברורה שם. וראה בשו”ת שבט הלוי ח”ז סי’ סה, שדין זה נאמר הן לגבי מלאכות האסורות מדאורייתא הן לגבי אותן שאינן אסורות אלא מדרבנן, וכן נראה ממסקנת דברי האגרות משה או”ח ח”ד סי’ קד, עיי”ש. על הטעמים השונים לכך שאסרו עליו עשיית מלאכה אפילו בצינעה, ראה מג”א שם ס”ק ד. הט”ז שם ס”ק ב מתיר לעשות מלאכה בצינעה וכן כתב המגן אברהם שם בשם המבי”ט, אולם כאמור הכרעת הפוסקים שלא כדבריהם כמבואר במשנה ברורה שם בשם כמה מהאחרונים, וע”ע שו”ת יחוה דעת ח”ג סי’ לה.

4 תגובות

  שלום קורן:

  כל זה נכון לפי השיטות האלה, אבל לפי שיטת האג״מ שטוען שאור מותר בצנעה, כיון שיש שעון שבת. האם הדין עדיין אותו דבר?

  רבני בית ההוראה:

  אינני יודע לאיזה פסק של האגרות משה אתה מתכוין, אבל נראה שלא הבנת את דברי, המשנה ברורה אוסר גם מלאכה בצינעה! שעון שבת רק מגדיר שהאור נחשב בצינעה, אבל אם גם בצינעה אסור גם אור אסור.

  שלום קורן:

  עיין אג״מ או״ ח חלק ד׳ סימן קד

  רבני בית ההוראה:

  כבודו קרא רק את המשפט האחרון בתשובתו… הוא דן בהרחבה שלא ברור האיסור שבהדלקה זו ביום טוב גם לבן חו”ל, וכנראה הוא רק משום נולד שיש בזה כמה חילוקי דינים ופקפוקים, ולכן לבן א”י יש לצדד להדליק בפרט שזה נחשב בצינעא שגם בזה דנו הפוסקים. ושים לב שגם אחר כל זה לא הכריע בשאלה זו!! אבל בדבר שנחשב מלאכה אסורה ודאי אסור גם בצינעה זו הלכה פשוטה והוא לא חולק עליה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *