השתחויה על ריצפת קרמיקה

רבני בית ההוראה
4 Tishrei 5778

שאלה:

האם יש איסור להשתטח (בכריעות שבסדר העבודה ביוה”כ) על מרצפות העשויות בזמננו? (שהם בעצם לא אבן)

תשובה:

שלום וברכה

קרמיקה, הינה חומר חרסי שעשוי מאדמה, אולם אין זה “אבן”, ולכן איסורו רק מדברי סופרים.

מקורות:

מגן אברהם או”ח סי’ קלא סק”כ, ובפמ”ג שם מש”ז ס”ק יד, ומשנ”ב ס”ק מא.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *