הדלקת נרות יום טוב שני – מתי?

רבני בית ההוראה
ב' תשרי ה'תשע"ז

לכב’ הרב שלום: חבירה בראש השנה הדליקה נרות יום טוב שני לפני השקיעה, זה בסדר או הייתה צריכה לחכות עד זמן צאת הכוכבים? תודה!

תשובה:

שלום רב

בענין זה הסתפק רבי עקיבא איגר, ולכתחילה ודאי יש להמתין עד לצאת הכוכבים ממש, אבל בדיעבד לא עשתה איסור.

מקורות:

מפשטות דברי הפוסקים נראה שכיון שניתן להשתמש מיד לאור הנרות אין חשש, ראה תוס’ ביצה כב א, בית יוסף סי’ תקיד ומגן אברהם שם ס”ק יד, ומשנה ברורה שם ס”ק לג. אולם בביאור הלכה בסי’ תקג צידד להחמיר בזה לכתחילה ומקורו בפרי מגדים שם ס”ק א, וראה גליון רעק”א לשו”ע סי’ תצה, וטעמו להחמיר שאפשר שבין השמושות הוא רגע אחד, ובשעת הדלקה עדיין הוא היום הקודם ולאחר מכן כשנהנה הוא כבר לילה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *