קניית אוכל לא כשר לעובדים גויים

רבני בית ההוראה
7 Adar II 5772

בוקר טוב
יש לי עובדים במשרד בסין שיש להם בקומה הראשונה מטבח שיש שם עובדת שמכינה להם אוכל ולפעמים אני קונה להם אוכל בחוץ ומביא למשרד שיאכלו בזמן העבודה (להעובדים היהודים ולי יש מטבח בקומה אחרת ששם אנחנו מכינים בשבילנו).
יש איזה בעיה הלכתית שאני מביא להם אוכל לא כשר או שאני משלם להעובדת שתכין להם אוכל לא כשר או שיש בעיה שאחרים ידעו שככה אני נוהג
מחכה לתשובה ותודה מראש
(אמרו לי שאני צריך לתת להם יותר כסף במשכורת והם יקנו לבד ).

אבל מי שאמר לי את זה לא ממש מבין הוא אמר לי לבדוק עם מישהו שיודע

תשובה:

כאשר מוטל מזונות הפועלים על בעל הבית, הרי שלכתחילה, עדיף לתת להם כסף שיקנו בזה אוכל שהם רוצים, ולא לקנות להם אוכל שאינו כשר ולתת להם, אך אם הדבר בעייתי נהגו להקל לקנות לפועליו מאכלים לא כשרים.

מקורות:

עי’ שו”ע יו”ד סי’ קיז ס”א שדעת הרמ”א לאסור לקנות אוכל לא כשר להאכיל לפועליו הנכרים, וכן נקט הלכה למעשה בקיצור שו”ע (סי’ סד ס”א) אולם בלבוש הביא בזה מחלוקת אם מותר או אסור, ודעת הט”ז (סק”ב) והפר”ת (סק”ג) שרק אם המאכלים שאינם כשרים יותר בזול לא יקח לפועליו שנחשב שמשתכר בגלל האוכל הלא כשר, כיון שחייב לתת להם מזונות [אם פסק להם גם מזונות], ואילו לדעת הש”ך (סק”ג) נראה שנוטה לדעת המקילים, וכתב שנהגו להקל בזה, וכן דעת הפר”ח שאין זה נחשב משתכר באיסורי אכילה, וכ”כ במחנה אפרים (על הרמב”ם מאכ”א פי”ג), וכן העלו בחכמת אדם (כלל סט ס”א) ובערוך השלחן (סי’ קיז ס”יאט שכתב שהמנהג להקל בזה, ובדעת תורה (סי’ ס סק”ז) ציין שכן מוכח מדברי האור זרוע שמותר ללקנות לפועליו הנכרים, ועי’ שו”ת שבט הלוי (ח”ו סי’ קיד), ושו”ת תשובות והנהגות (ח”ב סי’ שצג), ונתינת מעות לנכרי שיקנה להם בו מאכל שאינו כשר מותר לכו”ע וכמו שהוכיח כן בכנסת הגדולה (סי’ קיז הג’ ב”י סק”כ).

2 Comments

    .:

    האם אין בזה גם שאלה של איסורי הנאה (אם זה לא כשר אין אפשרות לבדוק אם זה לא בשר בחלב)?

    רבני בית הוראה:

    איסורי הנאה לכל הדעות אסור.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *