תחנון בשבוע שלאחר חג השבועות

רבני בית ההוראה
6 Sivan 5779

שאלה:

בשולחן ערוך בהילכות חג השבועות כתוב שאין אומרים תחנון עד אחרי איסרו חג. וגם המשנה ברורה לא מזכיר את המנהג שלא אומרים תחנון כל ימי תשלומי קרבן החג. מאין מנהג זה ? תודה

תשובה:

המנהג היום הוא שלא לומר עד י”ג סיון, ראה בלוח ארץ ישראל שהביאו כן גם בשם הגר”ש סלנט רבה של ירושלים, והוא בעצם מנהג ארץ ישראל שאכן לא היה נהוג באירופה. וכך גם הוא מנהג הספרדים ראה שם בכף החיים ס”ק צח. מנהג חב”ד לומר לאחר איסרו חג ראה בשו”ע הרב סי’ תצד סעי’ ד’ שהביא רק את המנהג שאין לומר מר”ח עד איסרו חג. ובשערי תשובה שם (סי’ קלא ס”ק יט) הביא מנהג שאין אומרים תחנון גם ביום י”ג סיון.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *