סירוס אשה ע"י גוי

אשתי ילדה ב"ה 9 ילדים בשלום, ועכשיו עומדת ללדת בעזהשי"ת.
היא חושבת שבפשוטו כבר לא רוצה ללדת עוד ילדים מחמת העומס.
עד עכשיו היתה מונעת הריון בין בן לבן ע"י כדורים ע"פ הוראת רב, אבל עכשיו אמר לה הרופא שאסור לה לקחת כדורים מסוג זה מחמת סיבות בריאותיות
שאלתי, אם בשעת הלידה מותר שהרופא יסרס אותה באיזה שהוא דרך
יש לציין שהרופא הוא גוי
ועיי' בפמ"ג (סי' ש"ז משב"ז סק"ד ד"ה ופשיטא) שכתב בפשיטות דבשאר איסורים (חוץ משבת), אמירה לעכו"ם שריא באיסורים דרבנן. [ועיי' בשו"ת שערי דעה (סי' ע"ו) שכתב דמפורש בתוס' בר"ה שם דאמירה לעכו"ם אסירא אף בשאר איסורים דרבנן, שכן כתבו התוס' "…דבכל מילי אמירה לנכרי שבות כדמוכח בפ"ב דמו"ק (דף יב.) ואפילו בדרבנן איכא שבות". ומ"מ כתב דברא"ש בב"מ (פרק ז' סי' ו') נראה לאיפוך. והפמ"ג הכריע להקל כנ"ל.
וידוע שנחלקו הפוסקים אם סירוס אשה הוא מדרבנן
על כן ברצוני לדעת אם למעשה אפשר להקל בנדון דידי.
בתודה מראש

תשובה:

שלום רב.

ראשית כבר רמזת שאין זה ברור שאכן איסור סירוס אשה הוא מדרבנן. השו"ע (סי' ה' סעי' יא) פסק כי איסור סירוס באשה פטור אבל אסור. וידוע דעת הגר"א שם כי איסור זה הוא מן התורה. וראה בשו"ת אגר"מ (אבה"ע ח"ג סי' יב) כי על אף שיש הרבה פוסקים שסוברים שאיסור סירוס באשה הוא מדרבנן, מ"מ אין להקל נגד דעת הגר"א.

א"כ הגמ' (ב"מ צ,א) מסתפקת האם יש איסור אמירה לנכרי בשאר איסורים, והביאו ראיה ממה שאסור לומר לנכרי לסרס את הבהמה. ודחו כי אפשר שיש איסור סירוס גם בגוי. ועי' בב"ש שם ס"ק טז שהביא כי דעת הרמב"ם הרא"ש והרשב"א שאין איסור סירוס בגוי, וממילא לשיטתם אמירה לגוי אסור. אבל דעת הסמ"ג והג"א שגוי גם מצווה על סירוס, ולכן אמירה בשאר איסורים מותר. כלומר, בכל מקרה אמירה לנכרי לסרס הוא אסור. ומסקנת הב"ש שיש לחוש לב' הדעות. (לכאורה יש לעיין על הצד שיש איסור סירוס בבן נח, האם בנקבה אין איסור סירוס, גם ללא שיטת הגר"א).

בכל אופן, האגר"מ לא רצה להקל בסירוס אשה גם במקום צער, למרות שככל הנראה המדובר הוא בסירוס ע"י גוי (השאלה היתה בחו"ל). והסיבה היא משום או מחמת שחשש לדעת הגר"א כמו שכתב שם, או משום שיש איסור גם על האשה שהיא מסתרסת (כמו באיסור שיש על הניקף, אע"פ שיש לחלק ביניהם.

לסיכום, נראה שאין כל היתר בזה, על אף שיש כמה צדדים שלא ברורים דים. אבל כדאי לבדוק אם יש אפשרויות אחרות כמו טבעת, או אפשרויות אחרות.

 

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל