מתנות לאביונים – לחץ כאן

הנחת מלכודת לגנב – האם מותר ?

שאלה:

שלום וברכה לכבוד הרב שליט"א ויישר כח על כל הפעילות הברוכה

האם מותר להניח מלכודת לגנב באופן שכאשר הוא ירצה לעבור דרך הפרצה שמשערים שממנה הוא בא, הוא יפצע בגופו ?

תודה רבה למעכ"ת.

תשובה:

שלום וברכה,

לגרום לגנב מלכודת שיפצע את גופו – מותר. וכפי שנפסק בהלכה שעביד איניש דינא לנפשיה, ואם רואה גנב שנכנס לביתו יכול להכותו, וכדברי הגמרא 'שבור את שיניו'. וכן בעבד שרוצה לגנוב מרבו מותר לו לחבול בו. וכיון שמותר לחבול בידיים כל שכן שיהיה מותר להכין לו מלכודת שיפצע בגופו.

יתר על כן, חלק מפוסקי זמנינו התירו להכין מלכודת שתסכן את הגנב עד כדי סכנת מוות!. אך יש שחולקים על כך וסוברים שרק לסבב לו נזק בגופו מותר אבל אסור לסבב לו שימות.

בהצלחה.

מקורות:

עביד איניש דינא לנפשיה – שו"ע חו"מ סימן ד. וגמרא ב"ק דף כח.

לפי דעת הרב יצחק זילברשטיין מותר להכין מלכודת לגנב אף אם המלכודת תגרום למות. וכמו שאמרו בגמרא הלעיטהו לרשע וימות. וסובר הרב הנ"ל שהכוונה למות ממש. ראיה נוספת ממסכת דרך ארץ פ"ה, "מעשה בר"י שהשכים אצלו אדם ונתן לו אכילה ושתיה והעלהו לגג לשכב ונטל הסולם מתחתיו, מה עשה אותו האיש עמד בחצי הלילה ונטל את הכלים וכרכן בטליתו וכיון שביקש לירד נפל מן הגג ונשבר מפרקתו. בשחרית השכים ר"י ובא ומצאו כשנפל, א"ל ריקא כך עושים בנ"א שכמותך. א"ל, רבי לא הייתי יודע שנטלת את הסולם מתחתי. א"ל, ריקא אי אתה יודע שמאמש היינו זהירין בך". ונשבר מפקרתו הרי זה טריפה ויש בזה סכנת מוות, מוכח שמותר לגרום סכנת מוות. וראה בספר פעמי יעקב חלק מג עמוד צה -צז שהובא מכתבו של הרב זילברשטיין. וגם מכתבו של הגר"ח קנייבסקי שכתב שיש מקום לדבריו. אולם הרב הכותב שם מתווכח איתו. וכן בספר משנה הלכות חלק יז סימן קפב חולק על דבריו, וסובר שלסבב לו פציעה גופנית – מותר – כיון שעונשו של גנב להלקותו, ולכן מותר לפצוע אותו. אבל אסור לגרום לו מיתה, כיון שלא מענישים גנב בעונש מיתה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל