עטיפת הטלית – הפשלת הכנפות לאחוריו מצד שמאל

שאלה:

האם זה נכון. ?
להפשיל קודם לצד ימין .
ואח"כ לצד שמאל.
או רק לצד שמאל ?

תשובה:

שלום וברכה

בענין זה יש מנהגים חלוקים, מנהג בני אשכנז שמטילים את הציציות רק לצד שמאל, ובקרב בני ספרד רבים נוהגים להטיל קודם לשמאל ואחר כך לימין.

מקורות:

אעתיק לך מתוך הספר לקט הקמח החדש העומד לצאת לאור בהוצאה מחודשת ומהודרת:

על אופן לבישת הטלית כדי שיהיה מסובב במצוות, מצינו מנהגים שונים:

לדעת רבינו סעדיה צריך שישליך את כל הד׳ ציציות על צד שמאל, ולא יהיה כלום בצד ימין כדי לתקן את היצר הרע שרמוז בשמאלו של אדם, ועל זה סומכין המתעטפים בטלית כעטיפת האבלים, ומשליכין ב׳ ציציות לאחוריהן לצד שמאל וב׳ ציציות לפניהם גם כן לצד שמאל, כדי להתעטף עד הפה כאבל. אמנם בשבת ודאי לא נכון לעשות כך, דמיחזי כאבלות אלא רק יתעטף עד גרונו. אמנם אין לעשות כך בכל עטיפת טלית כיון דצריך להגן מפני יצר הרע על כל צדדי הגוף. ומבאר הדברים באריכות, ולכן יהיו ב׳ ציציות לפניו וב׳ ציציות לאחריו אחת בצד ימין ואחת בצד שמאל כמו שכתבו הטור והשו"ע כאן, לבד העטיפה עצמה בעת אמירת הברכה, שאז יעשה כן להשליך הציציות כולן לצד שמאל (שו״ת הרדב״ז ח"ג סי' תקע״א [אלף]) ועיין בדברינו לעיל אות ז'.

לדעת המגן אברהם (סק"ו), יטיל את כנפי הטלית של צד ימין על כתף שמאל, כדי שיהיה מסובב במצות, והמלבי״ם (ארצות החיים המאיר לארץ ס"ק כב) מוסיף בדעתו, שכמו כן יטיל את כנפות צד שמאל על כתף ימין, וזה אינו נמצא במגן אברהם שלפנינו.

כדעת הרדב״ז כתב גם החיד״א (מחזיק ברכה סק"ד) דבשעת העטיפה ישליך כל הציציות לצד שמאל, ולאחר מכן ישלשל הטלית שיהיו ב' ציציות לפניו וב' ציציות לאחריו אחת לצד ימין ואחת לצד שמאל, וכן נוהגים רוב אשכנזים חסידי צאנז גור סיגיט מונקאטש וכו׳, וכן כתב סידור היעב״ץ (בית יעקב הל' עטיפת ציצית סעי' א-ב).

לדעת הרדב״ז (משמעות דבריו בח"ג סי' אלף [תקעא]) בשעה שמתעטף משליך כל הציציות לצד שמאל מאחוריו [והוא כדעת רבינו סעדיה שכתב להיות מעוטף כך בכל התפלה מובא בדברינו להלן סעי' ד' אות כ"ו], וכן כתב המחזיק ברכה (סק״ד) שנהג כן בשעת העטיפה על פי מנהג האר״י (שער הכונות שער ו ענין הציצית דרוש א).

לדעת החסד לאלפים (סעי' ב) יקח הטלית ויקפלה כך שלא ישאר פרוס ממנה רק כדי כיסוי הראש, ויניחנה על ראשו ותחת פיו סביב גרונו, וישליך רק ב׳ הציציות של צד ימין על כתיפו השמאלית לאחוריו [והב׳ ציציות השמאליות ישארו לפניו], ויאמר "משוך וכו׳ עד לישרי לב", "שוש אשיש עד תעדה כליה", וישלשל הטלית.

השלמי צבור (דיני ציצית סעי' ז ד"ה ואולם וד"ה ובענין) כתב, אחר הברכה מוריד הטלית על גופו, כך שאף גופו מעוטף ולא רק ראשו, ואחר זה מגביה ומעלה הטלית להתעטף כעטיפת ישמעאלים וכל הד׳ ציציות על צד שמאל כדעת המחזיק ברכה.

היעב״ץ (סידור בית יעקב הל' עטיפת ציצית סעי' א) כתב כדעת החסד לאלפים, שיטיל שתי הציציות הימניות לאחריו והשתים האחרות ישארו לפניו, ולא כתב שיש להקפיד לעטוף רק סביב צוארו, גם את הפסוק "שש וכו'" אין מביא [ועי׳ בדברינו להלן אות ט].

בס׳ בן איש חי (שנה ראשונה פ' בראשית סעי' ה) כתב כדעת החסד לאלפים שיטיל שתי הציציות הימניות לאחריו והשתים האחרות ישארו לפניו וישאר כך כשיעור הילוך ד׳ אמות, אלא שהוסיף, שלאחר זה ישליך גם את הב׳ ציציות שלפניו לאחוריו לצד שמאל כדעת המחזיק ברכה, ויעמוד כך שיעור הילוך ד׳ אמות, וכן כתב הכף החיים (סק"ז), וכשעושה כן יצא ידי כל הדעות, וכן כתב בס׳ משמרת שלום (סק"ב) דכן כתב הגה״ק מהר״א מסלאנים, וראה מהר״א מקארלין שכל הד׳ ציציות היו בשעת העיטוף לאחריו לצד שמאל.

הכף החיים (שם) מוסיף, שהמנהג בבית הכנסת של המקובלים, שלאחר שמשליכים גם את ב׳ הציציות השמאליות לצד שמאל לאחוריהם, מכים בד׳ הציציות ב׳ פעמים כנגד העורף, והוא על פי שער הכונות (שער ו ענין הציצית דרוש ב).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל