כתיבת סת"ם עם כפפות מחשש הדבקות בקורונה

ביקשו וקיבלנו היום מתשובת הגאון רבי מנחם יהודה גרוס שליט"א ראש לשכת הקודש בעיה"ק ירושלים, מגדולי המורים בעניני סת"ם בארה"ק, ומחמת נחיצות הענין בעת הזו הננו לפרסמו:

שלום לכבוד הרב.

אני בעל מגיה, ומאוד חושש לעשות הגהה של תפילין ומזוזות משומשים, שמא יש בהם מחידק הקורונה ל"ע. ומאידך גיסא, איני יכול להימנע מהשתדלותי בהגהה לצורך פרנה. האם מותר לי לעשות ההגהה עם כפפות נילון בידים, כי טען לי סופר אחד שיש בזה זלזול כשמתעסקים כך  עם המזוזה?

תשובה:

בימים אלו שצריכים לנקוט במשנה מידת הזהירות מהידבקות ח"ו, ודאי מותר לך לעשות הגהתך עם כפפות. ומה שעורר אותך ידידך הסופר, נראה שכיוון לדברי הברכ"י (יו"ד סי' ערא ס"ק י) בשם מהר"מ פרובינצ"ל (סי' לג), והובא בפתחי תשובה יו"ד סימן רעא ס"ק יט, דאין לכתוב ס"ת ואף לתייג התגין בבתי ידים אף שראשי אצבעות הבתי ידים חתוכים, ואפילו הקור גדול, כיון שאינו כבוד לס"ת, וזכר לדבר ממעשה דיששכר איש כפר ברקאי (פסחים נז ע"א) שהיה כורך ידיו בבד, ועושה עבודת השחיטה, ופירש"י מתרי טעמי, דחציצה פוסלת, וגם דבזיון הוא, ע"כ. אלא שבשו"ת אגרות משה (יו"ד סי' טז) חילק דדוקא כשלובש כפפות למנוע מידיו לכלוך הבא ממצוה, כשחיטת קדשים שמלכלכת הידים בדם, בזה חשיב בזיון ללבוש כפפות, אבל כשלובש הכפפות לטעם אחר, כגון מחמת הקור וכדו', לית לן בה, ומותר. וכן הביא בס' קול יעקב (סי' רעא ס"ק כב) מס' אמרי שפר (כלל ב ס"ק ו) דאינו אלא חומרא, ובפרט בימי הסתיו אם ידיו מצוננות ולובש הכפפות כדי לחממם שיוכל לכתוב ולישר הכתיבה ביותר יופי, ע"כ. בדומה לכך מצינו בענין תפילה, דפסק המשנ"ב (סי' צא ס"ק יב) בשם הב"ח שאין ללבוש כפפות בעת התפילה, וקורא אני עליהם אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני. וחילק בדבריו הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בספר הליכות שלמה (עמ' כא) דכל זה מדובר או בכפפות של פועלים שלובשים בעת עבודתם, או מאידך גיסא כפפות שלובשים אותם דרך חשיבות, אבל כפפות שלובשים מפני הקור אינן בכלל זה.

על כן, אין חשש לעסוק בהגהה עם כפפות, והוא הדין לסופר הכותב, מאחר וניכר לעין כל שעושה כן מפני חשש הידבקות, ואדרבה, מלבד שמתעסק במצוות הגהה (ראה שו"ע סי' לח סע' ח) גם מקיים מצוות וחי בהם, ועשית ככל וכו', ויבשר בעז"ה בשו"ט.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל