אמירת תחנון כשהתינוק צהוב וספק אם תערך היום הברית

רבני בית ההוראה
21 Cheshvan 5780

שאלה:

בס”ד בעל ברית שיש ספק האם תהיה הברית ביום זה [התינוק צהוב ורק בהמשך הבוקר ידעו האם הברית תתקיים בזמנה]. האם יאמר תחנון/בשחרית , האם שאר המתפללים יאמרו תחנון/ ואת”ל שכן אומרים מה הדין כשיש שם שני בעלי ברית [של בריתות נפרדות] לשניהם יש ספק האם הברית שלהם תתקיים היום האם יאמרו שם תחנון ומה הדין כשבודאי תתקיים הברית היום אבל יש ספק האם הוא יהיה הסנדק. האם יאמרו שם תחנון? ואת”ל שבכה”ג אומרים מה הדין כשיש שם שני אנשים שאחד מהם יהיה בודאי הסנדק, אך לא ידוע מי מהם, האם יאמרו שם תחנון? דשמא מכיון שכל אחד מהם לא ברור שהוא יהיה הסנדק לא חל עליו כלל שם של בעל ברית?

תשובה:

שלום וברכה

שאלתך זו נשאל הגר”ח קנייבסקי כמובא בס’ דרך שיחה עמ’ קנ, והשיב: “ספק תחנון להקל, אא”כ לדעת הרופאים נוטה יותר שלא תהיה ברית”.

מקורות:

הברכי יוסף קלא סקי”ג כתב כי בכל מקום שקיים ספק אם צריך לומר נפילת אפים עדיף שלא לומר מפני שזוהי תפילת רשות, וכ”כ ע”פ דבריו בבית עובד בהלכות תחנונים, וכן הובאו הדברים בשלמי ציבור דף קנג, זכור לאברהם ח”א אות ו, בית יעקב קלא סקי”ד, שערי תשובה קלא סקי”ד, רוח חיים קלא סק”ב, שו”ת חסד לאברהם אורח חיים ב, שו”ת כרך של רומי יא, ספר הנהגות ופסקים לגרי”ח זוננפלד הלכות נפילת אפים, שו”ת יחוה דעת ב ח ועוד אחרונים. וע”ע בכף החיים קלא סקנ”ג וסקצ”ה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *