שעטנז בשוק – כבוד הבריות

רבני בית ההוראה
כ"ז אייר ה'תשע"ח

שאלה:

מה הדין במקרה ואדם נמצא במקום מלא באנשים כמו איצטדיון כדורגל (90 אלף אנשים בערך) , ופתאום גילה שהמכנס שלו עשוי שעטנז , האם חייב להוריד מיד גם בבושה כזאת נוראית?

תשובה:

שלום וברכה

על זה בדיוק דיברו הפוסקים שחייב להוריד…

על זה אמרו חכמים “מוטב דאיכסף לן בהאי עלמא מאיכסף לן בעלמא דקשוט” – עדיף להתבייש כאן בעולם הזה ולא בעולם הבא.

מקורות:

ראה ברכות (יט ע”ב), שם שנינו: “אמר רב יהודה אמר רב, המוצא כלאים בבגדו פושטן אפילו בשוק [אף שאין לו שם בגד אחר, וכמבואר בתוס’ ב”מ ל ע”ב], מאי טעמא (משלי כא ל): ‘אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה’ וכו”. תא שמע, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, ואמאי, לימא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה’. תרגמה רב בר שבא קמיה דרב כהנא בלאו ד’לא תסור’ וכו’”. כלומר, כבוד הבריות אינו דוחה איסור דאורייתא אלא ב’שב ואל תעשה’, או איסורא דרבנן ואפילו ב’קום עשה’, אולם, לבישת כלאים שאסורה מדאורייתא והיא ב’קום עשה’ בכל רגע ורגע – אינה נדחית מפני כבוד הבריות.

2 תגובות

    סהר:

    לכאורה השארת הבגד היא בלאו בשב ואל תעשה

    רבני בית ההוראה:

    בריטב”א ועוד הסבירו, שכיון שבתחילה לבש בקום עשה, השארת הבגד גם נחשב קום עשה כיון שהיא נגזרת מהלבישה. שב ואל תעשה זה המנעות מעשייה, שימוש בעשייה ראשונית היא עדיין קום עשה, כך הסביר הריטב”א ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *